Aktualności

STRONA W POSTĘPOWANIU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ

  • 2017-08-14

Adaptacja parteru w bliźniaku na lokal gastronomiczny ma wpływ na sąsiada. Nie można więc pominąć go w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę.

Zasady ustalania kręgu stron w postępowaniu o pozwolenie na budowę wynikają z art. 28 ust. 2 prawa budowlanego. Zgodnie z nim stronami są inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.Stosownie do art. 3 pkt 20 prawa budowlanego obszar oddziaływania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. Przepisami odrębnymi w rozumieniu tego przepisu są warunki techniczne i przepisy regulujące zasady zagospodarowania terenu. Zdaniem starosty i wojewody, naruszenia takich norm i przepisów Jan N. nie wskazał. Sami się takiego naruszenia nie dopatrzyli, zaś w ich ocenie nie może być przepisem odrębnym art. 144 K.c. zakazujący tzw. immisji pośrednich. O ile – zdaniem sądu – zgodzić się należy ze wskazaniem przez organy sposobu rozumienia przepisów odrębnych, o których mowa w art. 3 pkt 20 prawa budowlanego., o tyle nie sposób zaakceptować stanowiska, że w braku wskazania przez skarżącego naruszenia konkretnego przepisu prawa nie przysługuje mu przymiot strony w postępowaniu. Ocena ta jest zbyt powierzchowna, lakoniczna i nieuzasadniona. Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny, właściciel działki znajdującej się w obszarze oddziaływania inwestycji winien mieć możliwość sprawdzenia, czy jego prawa nie zostaną naruszone dopuszczeniem do realizacji inwestycji (wyrok NSA z 12 kwietnia 2011 r., II OSK 644/10).

/ Wyrok WSA w Białymstoku z 11 lipca 2017 r.
sygnatura akt: II SA//Bk 355/17/