Blog

Clara non sunt interpretanda

NOWY ŚRODEK ZASKARŻENIA W POSTĘPOWANIU KARNYM

  • 2016-04-25
  • Małgorzata Repelewicz
  • prawo karne

Nowelizacja procedury karnej, która weszła w życie od 15 kwietnia 2016 roku wprowadziła wiele zmian w tym nowy środek zaskarżenia - skargę na wyrok sądu odwoławczego. 

 
W pierwszej kolejności wskazać należy, iż Skarga do Sądu Najwyższego przysługuje od wyroku sądu odwoławczego uchylającego wyrok sądu pierwszej instancji i przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania. Mogą ją wnieść strony postępowania. Wyrok można zaskarżyć w całości lub w części. Odwołujący się może skarżyć jedynie rozstrzygnięcia lub ustalenia naruszające jego prawa lub szkodzące jego interesom. Ograniczenie to nie dotyczy oskarżyciela publicznego, z tym że oskarżyciel publiczny ma prawo wnieść środek odwoławczy także na korzyść oskarżonego.
 
Skarga może być wniesiona wyłącznie z powodu naruszenia art. 437 lub z powodu uchybień określonych w art. 439 § 1 KPK. Oznacza to, że do podstaw skargi zalicza się m.in. takie okoliczności, jak:
• w wydaniu orzeczenia brała udział osoba nieuprawniona lub niezdolna do orzekania bądź podlegająca wyłączeniu na podstawie art. 40,
• sąd był nienależycie obsadzony lub którykolwiek z jego członków nie był obecny na całej rozprawie,
• sąd powszechny orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu szczególnego albo sąd szczególny orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu powszechnego,
• sąd niższego rzędu orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu wyższego rzędu,
• orzeczono karę, środek karny, środek kompensacyjny lub środek zabezpieczający nieznane ustawie,
• zapadło z naruszeniem zasady większości głosów lub nie zostało podpisane przez którąkolwiek z osób biorących udział w jego wydaniu,
• zachodzi sprzeczność w treści orzeczenia, uniemożliwiająca jego wykonanie,
• zostało wydane pomimo to, że postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało już prawomocnie zakończone,
• zachodzi jedna z okoliczności wyłączających postępowanie, określonych w art. 17 § 1 pkt 5, 6 i 8-11 KPK,
• oskarżony w postępowaniu sądowym nie miał obrońcy w wypadkach określonych w art. 79 § 1 i 2 oraz art. 80 lub obrońca nie brał udziału w czynnościach, w których jego udział był obowiązkowy,
• sprawę rozpoznano podczas nieobecności oskarżonego, którego obecność była obowiązkowa.
 
Ważne!
Skarga nie podlega opłacie. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od daty doręczenia wyroku z uzasadnieniem. Wniesienie skargi powoduje wstrzymanie wykonania zaskarżonego wyroku. Do skargi dołącza się odpowiednią liczbę odpisów dla pozostałych stron. 
  
Po przekazaniu sprawy do Sądu Najwyższego orzeka on w razie potrzeby w przedmiocie środka zapobiegawczego. 
 
Strona wnosi skargę do Sądu Najwyższego za pośrednictwem sądu odwoławczego. W skardze należy podać, na czym polega zarzucane uchybienie. Jeżeli skarga nie pochodzi od prokuratora, Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich albo Rzecznika Praw Dziecka, powinna być sporządzona i podpisana przez obrońcę lub pełnomocnika będącego adwokatem albo radcą prawnym.
 
Sąd Najwyższy rozpoznaje skargę na posiedzeniu bez udziału stron. Sąd Najwyższy postanowieniem oddala skargę albo wyrokiem uchyla zaskarżony wyrok w całości lub w części i przekazuje sprawę właściwemu sądowi odwoławczemu do ponownego rozpoznania.