Klienci biznesowi

Hominum causa omne ius constitutum est

Klienci biznesowi

Zapewniamy kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych zarówno w ramach pomocy doraźnej jak i stałej obsługi prawnej. W naszej Kancelarii możliwe jest uzyskanie porad z zakresu następujących dziedzin prawa: prawo podatkowe, prawo bankowe, prawo celne, prawo międzynarodowe, prawo cywilne, prawo administracyjne (materialne i procesowe), prawo budowlane, prawo działalności gospodarczej, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo obrotu i zarządzania nieruchomościami, prawo spółdzielcze, prawo rzeczowe, prawo samorządu terytorialnego, prawo spółdzielcze,  prawo spółek, prawo upadłościowe, prawo wekslowe, prawo zamówień publicznych, prawo zobowiązań, prawo gospodarcze i  handlowe, prawo o konkurencji, prawo o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, prawo przewozowe, prawo energetyczne, prawo telekomunikacyjne.
 
ZAKRES NASZYCH USŁUG OBEJMUJE:
 
■ udzielanie porad prawnych z zakresu obowiązującego prawa; w zależności od  indywidualnych potrzeb Klienta (tj. w siedzibie firmy, telefonicznie, drogą elektroniczną).
 
■ sporządzanie i opiniowanie umów oraz innych dokumentów stosowanych w firmie; zasięgnięcie opinii prawnej na temat projektu umowy często pozwala uniknąć późniejszych  problemów oraz pozwala na lepsze zabezpieczenie własnych interesów oraz uniknięcie niekorzystnych zapisów umownych.
 
Dodatkowo Kancelaria oferuje możliwość przygotowania większości popularnych umów w obrocie gospodarczym, tj.: umowa najmu, umowa darowizny, umowa dzierżawy,  umowa komisu,  umowa leasingu,  umowa o zakazie konkurencji,  umowa o dzieło, umowa o pracę, umowa o roboty budowlane, umowa z podwykonawcą,  umowa o współpracy, umowa o świadczenie usług,  umowa poręczenia, umowa pożyczki, umowa przechowania,  umowa spółki, umowa dostawy, umowa przewozu, umowa składu, umowa spedycji,  umowa sprzedaży,  umowa użyczenia,  umowa zastawu, umowa zlecenia.
 
■ rejestracja spółek w Polsce i za granicą, przekształcanie, przygotowywanie aktów  wewnętrznych spółek prawa handlowego z zakresu prawa handlowego, prawa pracy;
 
■ występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego w postępowaniu sądowym oraz  przed organami orzekającymi i urzędami oraz w stosunku do osób trzecich w sprawach  cywilnych;
 
■ reprezentowanie interesów wierzyciela w egzekwowaniu przysługujących mu  wierzytelności w toczących się postępowaniach upadłościowych i  układowych jego dłużników;
 
■ bieżące informowanie Klienta o zmianach w obowiązujących przepisach prawa;
 
■ uczestniczenie w prowadzonych przez Klienta rokowaniach, mediacjach – których celem  jest nawiązanie lub rozwiązanie stosunku prawnego;
 
■ w przypadku spółek prawa handlowego pomoc prawna obejmuje również obsługę  organów spółki, takich jak: zarząd, rada nadzorcza, zgromadzenie wspólników i  akcjonariuszy, w pełnym zakresie wykonywanych przez nich czynności, w tym również  możliwość prowadzenia od strony formalnej zebrań wszystkich organów;
 
ZALETY STAŁEJ OBSŁUGI PRAWNEJ
 
Umowa o stałą obsługę prawną daje klientowi najbardziej komfortowe warunki korzystania z pomocy prawnej, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów zamawianych usług oraz dostosowaniu szybkości ich świadczenia do potrzeb danego przedsiębiorcy.
 
Korzyści, jakie daje zawarcie umowy na stałą obsługę prawną jest wiele, w tym powierzenie efektu swojej pracy w ręce prawników o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniach zawodowych, optymalizację kosztów, krótki czas realizacji, łatwość i szybkość kontaktu z Kancelarią (telefonicznie, pocztą email, faxem),  możliwość ustalenia wizyt prawnika w firmie o określonej godzinie lub w określone dni tygodnia, lepsza, bieżąca znajomość problemów i spraw wewnętrznych firmy przez Kancelarię, co wpływa na szybkość oraz jakość świadczonych usług.
 
WYNAGRODZENIE
 
Umowa o stałą obsługę prawną zapewnia najdogodniejszą dla Klienta formę korzystania  z pomocy prawnej. Cena takiej usługi jest znacznie niższa niż w przypadku pojedynczych  zleceń, z góry określona i co najważniejsze zapewnia „opiekę prawną” przez cały czas  obowiązywania umowy. Dzięki temu żadne zmiany prawa nie będą dla firmy  nieprzyjemnym zaskoczeniem, a wręcz przeciwnie zmieniające się regulacje spowodują zwiększenie przewagi konkurencyjnej.
 
Wynagrodzenie za prowadzenie stałej obsługi prawnej firmy jest ustalane:
 
■ ryczałtowo - wynagrodzenie określane jest poprzez ustalenie z góry konkretnej kwoty  wynagrodzenia. System ten jest stosowany w przypadkach, kiedy można w przybliżeniu  określić zakres prac i ich wymiar czasowy;
 
■ według stawek godzinowych – wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu  poświęconego wykonaniu zlecenia. System ten jest stosowany w przypadkach, kiedy nie  można z góry określić zakresu prac; 
 
■ według wykonywanych czynności – za każdą czynność z osobna, tzw. doraźna obsługa prawna.
 
Koszt spraw podatkowych, celnych oraz administracyjnych uzależniony jest od wartości  przedmiotu sporu i wynosi zgodnie z przepisami związanymi z kosztami zastępstwa  prawnego.
 
Oprócz wartości przedmiotu sporu na wysokość wynagrodzenia ma wpływ poziom  skomplikowania sprawy i czas jej trwania. W przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie dokładnego zakresu usług oraz czasu, który będzie musiał być poświęcony na ich świadczenie, możliwe jest początkowo rozliczanie usług poprzez ustalanie opłaty za każdą czynność z osobna lub też według stawek godzinowych. Powyższy sposób ustalania wynagrodzenia jest stosowany również w przypadku, gdy zapotrzebowanie na usługi prawnicze jest zmienne w poszczególnych miesiącach.