Month

sierpień 2021
Na powyższe pytanie odpowiedzi udzielił TSUE w postanowieniu z dnia 10 czerwca 2021 roku (sprawa C-198/20 dotycząca tzw. „nieczytającego konsumenta”), wskazując, że: ochrona przewidziana w dyrektywie Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich przysługuje każdemu konsumentowi, a nie tylko temu, którego można uznać za „właściwie poinformowanego oraz dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta”. Postanowienie zostało wydane w następującym stanie faktycznym. Kredytobiorcy zawarli...
Czytaj więcej