Month

marzec 2023
Ustawa z dnia 20.05.2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym tzw. Nowa Ustawą Deweloperska,  powołała do życia Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. Ponadto uregulowała kwestie dotyczące umów rezerwacyjnych, nadzoru nad wydatkowaniem środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego czy  usunięcie wad na koszt dewelopera z zastrzeżeniem możliwości odstąpienia od umowy, jeśli przy odbiorze mieszkania wystąpią wady istotne.  Obowiązki dewelopera Zgodnie z nową...
Czytaj więcej
W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania obiektu inwestorzy mogą dochodzić swoich roszczeń od wykonawców robót budowlanych na trzy sposoby: żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych, skorzystać z rękojmi za wady fizyczne obiektu lub skorzystać z gwarancji jakości.  Jakie są różnice między rękojmia a gwarancją opowiem w dzisiejszym odcinku, na który serdecznie zapraszam.
Czytaj więcej
Tym wpisem chcielibyśmy rozpocząć cykl wpisów na temat zmian wprowadzonych nową ustawą deweloperską, zaczynając w dniu dzisiejszym od problematyki odbioru budynków. Z dniem 1 lipca 2022 roku weszła w życie Ustawa z dnia 20 maja 2021 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Podstawowym założeniem nowej ustawy jest zwiększenie efektywnej ochrony nabywcy w relacjach z deweloperem.Przepisy umów mniej...
Czytaj więcej
Na podstawie art. 484 § 2 KC dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, gdy: zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane; kara umowna jest rażąco wygórowana. Przepis art. 484 § 2 KC przyznający dłużnikowi uprawnienie do żądania zmniejszenia kary umownej jest bezwzględnie wiążący. Oznacza to, że strony nie mogą w umowie pozbawić dłużnika tego uprawnienia. Miarkowania wysokości kary umownej dokonuje sąd wyłącznie na żądanie dłużnika...
Czytaj więcej
Odstąpienia od umowy o roboty budowlane w ostatnim czasie jest jednym z najczęściej poruszanych tematów. Podyktowane jest to przede wszystkim zmianą warunków rynkowych oraz trudną sytuacja gospodarczą. W tym wpisie postaram się zasygnalizować kluczowe aspekty prawa do odstąpienia od umowy po stronie inwestora jak również wykonawcy. Samo prawo  odstąpienia od umowy przewidziane jest w kodeksie cywilnym i może być ono zrealizowane na warunkach w nim wskazanym jak również może zostać...
Czytaj więcej
Aktualnie w obrocie gospodarczym kary umowne stanowią element niemalże każdej umowy zawieranej w branży budowlanej. Są skutecznym narzędziem do dyscyplinowania drugiej strony umowy do należytego i terminowego wykonania zobowiązania. Niedocenioną pozostaje instytucja kary gwarancyjnej, która nie jest instrumentem wprost uregulowanym w przepisach prawa, ale jej zastrzeżenie jest możliwe na podstawie regulacji przewidującej swobodę umów. Zgodnie z art. 483 § 1 Kodeksu cywilnego kara umowna to zastrzeżenie, że naprawienie szkody...
Czytaj więcej
Najważniejszym obowiązkiem, który został nałożony na przedsiębiorców przez Dyrektywę Omnibus w przypadku organizowania promocji lub wyprzedaży, jest wymóg podawania obok informacji o obniżonej cenie informacji o najniższej cenie danego towaru lub usługi, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Zatem w sytuacji organizowania promocji powinny zostać zaprezentowane trzy ceny. Co jest ważne zasada ta dotyczy sprzedaży internetowej jak rownież  stacjonarnej. Natomiast wyłączone spod stosowania...
Czytaj więcej