By

Magdalena Gąsior
Mianem „odfrankowienia kredytu” określa się uznanie za niewiążące klauzul umowy kredytowej dotyczących indeksowania (lub denominowania) zobowiązania wyrażonego we frankach szwajcarskich.
Czytaj więcej
Pod koniec 2015 r. liczba udzielonych konsumentom kredytów i pożyczek indeksowanych lub denominowanych do walut obcych wynosiła w Polsce ponad 713 tys. i opiewała na sumę ponad 173 mld zł, z czego – odpowiednio – 562 tys. i 144 mld zł stanowiły kredyty lub pożyczki odnoszone do franka szwajcarskiego. Większość z tych kredytów i pożyczek...
Czytaj więcej
Ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. – o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, prawodawca zmodyfikował definicję pojęcia „obszar oddziaływania obiektu”. Z jej treści wyeliminowano wyrażenie „w zagospodarowaniu”, co implikuje istotną – m.in. dla właścicieli nieruchomości sąsiednich – zmianę, ograniczając możliwość uzyskania statusu strony w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie uzyskania pozwolenia na budowę. Przepisy pow Definicję „obszaru oddziaływania obiektu” do ustawy...
Czytaj więcej
Tzw. „tarcza antykryzysowa” to pakiet ustaw, które przeciwdziałać mają gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa. Pakiet ów obejmuje: 1/ ustawę z dnia 31 marca 2020 r. – o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19,2/ ustawę z dnia 31 marca 2020 r. – o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR) oraz3/ projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania...
Czytaj więcej
Ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. – o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, prawodawca istotnie zmodyfikował obowiązującą dotychczas procedurę legalizacji samowoli budowlanej. Przepisy powołanego aktu wchodzą w życie 19 września 2020 r. Obecnie obowiązujące przepisy tworzą dwa osobne rodzaje postępowań dotyczące samowoli budowlanych, polegających na budowie obiektu budowlanego (opisane w art. 48 – 49 oraz w art. 49b ustawy –...
Czytaj więcej
Ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. – o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, prawodawca istotnie zmodyfikował katalog budów oraz robót budowlanych, które nie wymagają pozwolenia na budowę. Przepisy powołanego aktu wchodzą w życie 19 września 2020 r. Podstawowym celem proponowanych zmian jest ułatwienie inwestorom ustalenia, jakie budowy oraz roboty budowlane wymagają dokonania zgłoszenia zamiast uzyskania pozwolenia na budowę, a jakie nie wymagają...
Czytaj więcej