By

Magdalena Gąsior
Na powyższe pytanie odpowiedzi udzielił TSUE w postanowieniu z dnia 10 czerwca 2021 roku (sprawa C-198/20 dotycząca tzw. „nieczytającego konsumenta”), wskazując, że: ochrona przewidziana w dyrektywie Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich przysługuje każdemu konsumentowi, a nie tylko temu, którego można uznać za „właściwie poinformowanego oraz dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta”. Postanowienie zostało wydane w następującym stanie faktycznym. Kredytobiorcy zawarli...
Czytaj więcej
W 2019 roku banki oraz SKOK-i udzieliły łącznie 7,45 mln kredytów konsumpcyjnych o wartości 88,66 mld zł (w tym samych tylko kredytów gotówkowych na łączną kwotę 72 mld zł). Ponadto, na przestrzeni całego 2019 roku firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły 2,75 mln pożyczek na łączną kwotę 6,821 mld zł (https://media.bik.pl/informacje-prasowe/482368/bik-prognozy-na-rok-2020-i-podsumowanie-2019-r-na-rynku-kredytowo-pozyczkowym). W 2020 roku sprzedaż kredytów i pożyczek uległa znacznemu zmniejszeniu z uwagi na szczególne warunki pandemiczne (https://media.bik.pl/informacje-prasowe/638051/bik-podsumowanie-2020-r-na-rynku-kredytowo-pozyczkowym-i-perspektywy-na-rok-2021)....
Czytaj więcej
Stwierdzenie nieważności umowy kredytu udzielonego w CHF (stanowiące konsekwencję zastosowania klauzuli indeksacyjnej lub denominacyjnej o charaketrze abuzywnym) powoduje, że umowa traktowana jest tak, jakby nigdy nie została zawarta – nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Następstwem powyższego jest potrzeba dokonania rozliczeń z tytułu spełnionych przez strony na podstawie rzeczonej umowy świadczeń. W istocie mamy do czynienia z aktualizacją „nowego” obowiązku – niemającego umocowania w umowie – obowiązku zwrotu...
Czytaj więcej
Regulację kształtującą solidarną odpowiedzialność inwestora i wykonawcy (generalnego) wobec podwykonawcy wprowadzono do Kodeksu cywilnego ustawą z dnia 14 lutego 2003 roku – o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2003.49.408). Celem sformułowania przepisu art. 647 (1) Kodeksu cywilnego (dalej k.c.) było przeciwdziałanie negatywnemu zjawisku nieregulowania wynagrodzenia za prace wykonane przez podwykonawców (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 maja 2017 r., II CSK 576/16)....
Czytaj więcej
kartakredytowa
W orzecznictwie sądów krajowych brak jednolitego stanowiska, jeżeli chodzi o wpływ niedozwolonego charakteru klauzuli indeksacyjnej (denominacyjnej) na ważność umowy kredytu frankowego. W efekcie funkcjonują równolegle trzy różne poglądy w tej materii: 1/ abuzywność klauzuli indeksacyjnej powoduje nieważność całej umowy kredytowej (z mocy prawa), 2/ mimo niedozwolonego charakteru klauzuli indeksacyjnej, umowa pozostaje ważna jako kredyt zotówkowy, 3/ skutkiem abuzywności klauzuli indeksacyjnej (denominacyjnej) jest...
Czytaj więcej
Mianem „odfrankowienia kredytu” określa się uznanie za niewiążące klauzul umowy kredytowej dotyczących indeksowania (lub denominowania) zobowiązania wyrażonego we frankach szwajcarskich.
Czytaj więcej
Pod koniec 2015 r. liczba udzielonych konsumentom kredytów i pożyczek indeksowanych lub denominowanych do walut obcych wynosiła w Polsce ponad 713 tys. i opiewała na sumę ponad 173 mld zł, z czego – odpowiednio – 562 tys. i 144 mld zł stanowiły kredyty lub pożyczki odnoszone do franka szwajcarskiego. Większość z tych kredytów i pożyczek...
Czytaj więcej
Ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. – o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, prawodawca zmodyfikował definicję pojęcia „obszar oddziaływania obiektu”. Z jej treści wyeliminowano wyrażenie „w zagospodarowaniu”, co implikuje istotną – m.in. dla właścicieli nieruchomości sąsiednich – zmianę, ograniczając możliwość uzyskania statusu strony w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie uzyskania pozwolenia na budowę. Przepisy pow Definicję „obszaru oddziaływania obiektu” do ustawy –...
Czytaj więcej
Tzw. „tarcza antykryzysowa” to pakiet ustaw, które przeciwdziałać mają gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa. Pakiet ów obejmuje: 1/ ustawę z dnia 31 marca 2020 r. – o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19,2/ ustawę z dnia 31 marca 2020 r. – o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR) oraz3/ projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub...
Czytaj więcej
Ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. – o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, prawodawca istotnie zmodyfikował obowiązującą dotychczas procedurę legalizacji samowoli budowlanej. Przepisy powołanego aktu wchodzą w życie 19 września 2020 r. Obecnie obowiązujące przepisy tworzą dwa osobne rodzaje postępowań dotyczące samowoli budowlanych, polegających na budowie obiektu budowlanego (opisane w art. 48 – 49 oraz w art. 49b ustawy –...
Czytaj więcej
1 2