Kategoria

Kontrakty budowlane
Umowa deweloperska zawierana jest w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności.  Umowa deweloperska jest umową, na podstawie której deweloper zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego. Wzór umowy deweloperskiej jest obligatoryjnym elementem prospektu informacyjnego, który jest przygotowany przez dewelopera przed rozpoczęciem sprzedaży. Umowa deweloperska określa zobowiązania dewelopera w zakresie wybudowania nieruchomości i późniejszego, już po zakończeniu budowy, przeniesienia prawa własności. Często...
Czytaj więcej
Umowy budowlane są często skomplikowane i wymagają precyzyjnego uregulowania warunków finansowych. Wynagrodzenie dla wykonawców prac bywa ustalane jako wynagrodzenie ryczałtowe, co pozwala na zaplanowanie kosztów inwestycji.  Niemniej jednak, gdy zmieniają się okoliczności, wykonawcy mogą być narażeni na straty. W takich przypadkach pojawia się pytanie: czy i kiedy można podwyższyć wynagrodzenie wykonawcy? Wynagrodzenie Ryczałtowe a Wynagrodzenie Kosztorysowe Wynagrodzenie ryczałtowe stanowi stałą stawkę za wykonane prace.  W odróżnieniu od wynagrodzenia...
Czytaj więcej
W umowach cywilnoprawnych, klauzule dotyczące odpowiedzialności za ewentualne szkody stanowią kluczowy element zapewnienia równowagi między stronami umowy. Jednakże, kiedy te klauzule nie są jasno sprecyzowane, mogą narodzić się pytania o zakres odpowiedzialności stron umowy, szczególnie w przypadku szkód wynikających z opóźnień czy nieprawidłowości w wykonaniu umowy. Przyjrzyjmy się bliżej temu zagadnieniu. Niewykonanie projektu w terminie co dalej?  Załóżmy, że zamawiający zawarł umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji...
Czytaj więcej
W umowach dotyczących robót budowlanych zarówno inwestor, jak i wykonawca wykorzystują różnorodne mechanizmy mające na celu ochronę ich interesów. Oprócz kary umownej, coraz częściej wprowadza się do umów inne środki zapewniające zabezpieczenie interesów obu stron w sposób adekwatny do podjętych na mocy umowy zobowiązań. Kara umowna stanowi najpopularniejszą formę zabezpieczenia wywiązania się z umowy i jest stosowana w przypadku opóźnień lub nieterminowego spełnienia świadczeń niepieniężnych. Prawo...
Czytaj więcej
Kontrakty budowlane pełne są skomplikowanych zależności i ryzyka.  Ważne jest, zrozumienie, że wykonawcy robót budowlanych przysługują również prawa pozwalające im chronić swoje interesy. W tym artykule skupię się na prawie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zastrzeżonego na rzecz wykonawcy.  Bezwględnie wykonawcy robót budowlanych przysługuje prawo odstąpienia od umowy zarówno w przypadkach określonych w ustawie jak i na podstawie postanowień umowy.  W pierwszej kolejności wskazać należy, iż wykonawca ma prawo odstąpić od umowy...
Czytaj więcej
Umowy o charakterze inwestycyjnym, takie jak umowy o budowę, dostarczenie towarów czy świadczenie usług, często wiążą się z dużymi nakładami finansowymi i zaangażowaniem wielu strony. W trakcie realizacji takich umów, pojawiają się różnorodne wyzwania i ryzyka, które mogą wpłynąć na płynność finansową stron umowy i utrudnić spełnienie zobowiązań. Jednym z istotnych zagadnień w tego typu umowach jest zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia interesów zarówno wykonawcy, jak i inwestora. W tym...
Czytaj więcej
W dzisiejszym złożonym świecie biznesu i umów, klauzule wykonania zastępczego stanowią istotny element, który umożliwia stronom umowy zapewnienie ochrony swoich interesów w przypadku niewykonania lub naruszenia zobowiązań przez drugą stronę.  Klauzula wykonania zastępczego jest prawnym instrumentem, który umożliwia stronie skorzystanie z alternatywnych środków w celu zabezpieczenia swoich interesów.  W tym artykule przyjrzymy się bliżej klauzuli wykonania zastępczego, jej znaczeniu i zastosowaniu. 1. Definicja klauzuli wykonania...
Czytaj więcej
Umowy o roboty budowlane są kluczowym elementem branży budowlanej, które regulują zobowiązania między inwestorem a wykonawcą. W celu zapewnienia terminowego i jakościowego wykonania prac, w umowach stosowane są klauzule dotyczące kar gwarancyjnych. Kara gwarancyjna jest niczym innym niż jednym z instrumentów, które mają na celu ochronę interesów inwestora i zachęcenie wykonawcy do terminowego i zgodnego z umową wykonania prac.  Niniejszy artykuł przyjrzy się istocie i znaczeniu kar gwarancyjnych w umowach...
Czytaj więcej
Po zakończeniu cyklu wpisów na temat tzw. Nowej Ustawy Deweloperskiej, chciałbym poruszyć temat umów o roboty budowlane, zaczynając od najbardziej popularnej formy ich zabezpieczenia tj. kary umownej.  Na początek jednak krótka historia.  W małym miasteczku rozpoczęto ambitny projekt budowy nowego kompleksu mieszkalnego. Zamawiający, Pani Kowalska, podpisała umowę z renomowaną firmą budowlaną, „Solidny Budowniczy”, reprezentowaną przez Pana Nowaka. Wszystko wydawało się dobrze, a prace ruszyły pełną...
Czytaj więcej
Tym wpisem chciałabym podsumować cykl wpisów o Nowej Ustawie Deweloperskiej, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2022 roku. Jednym z podstawowych celów dokonania zmian w ustawie deweloperskiej jest zwiększenie ochrony interesów nabywcy w relacji z deweloperem. Ustawa wprowadziła m.in. : zmiany dotyczące procedury odbioru lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez nabywcę, nowe obowiązki deweloperów względem nabywców, regulacje dotyczącą zasad zawierania umów rezerwacyjnych, nowe zasady zabezpieczenie...
Czytaj więcej
1 2 3