Kategoria

Podcast prawo na budowie
Na podstawie art. 484 § 2 KC dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, gdy: zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane; kara umowna jest rażąco wygórowana. Przepis art. 484 § 2 KC przyznający dłużnikowi uprawnienie do żądania zmniejszenia kary umownej jest bezwzględnie wiążący. Oznacza to, że strony nie mogą w umowie pozbawić dłużnika tego uprawnienia. Miarkowania wysokości kary umownej dokonuje sąd wyłącznie na żądanie dłużnika...
Czytaj więcej
Niedocenioną pozostaje instytucja kary gwarancyjnej, która nie jest instrumentem wprost uregulowanym w przepisach prawa, ale jej zastrzeżenie jest możliwe na podstawie regulacji przewidującej swobodę umów. Zgodnie z art. 483 § 1 Kodeksu cywilnego kara umowna to zastrzeżenie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. 
Czytaj więcej
Skala zjawiska jest naprawdę ogromna. Samowolę budowlaną można zalegalizować. Przed złożeniem wniosku o legalizację warto jednak sprawdzić, jakie warunki muszą być spełnione, aby samowola została zalegalizowana. Zapraszam do posłuchania nowego odcinka podcastu Prawo na budowie.
Czytaj więcej
Planujesz realizację inwestycji budowlanej, na przykład budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budynku biurowego lub budynku przemysłowego? Realizacja takiej inwestycji może wymagać pozwolenia na budowę.  Posłuchaj jak je uzyskać.
Czytaj więcej
Jaki jest zakres obowiązków architekta w procesie inwestycyjnym? Jakie obowiązki wynikają wprost z przepisów prawa budowlanego a co możemy doprecyzować w umowie? Kiedy architekt ponosi odpowiedzialność za wykonany projekt? Na te  pytania znajdziecie Państwo odpowiedź w dzisiejszym odcinku.  Serdecznie zapraszam
Czytaj więcej
Umowa z architektem to dokument, jaki inwestor zawiera w celu ustalenia zasad współpracy z nim w zakresie opracowania projektu architektonicznego. Dowiedz się, co powinno znaleźć się w umowie z architektem,  jak określenie i przeniesie praw autorskich wpływa na realizację procesu budowlanego.
Czytaj więcej
Świadectwo energetyczne budynku od kwietnia 2023 roku będzie obowiązkowe dla wszystkich budynków, nawet tych starszych. Jest to efekt nowelizacji ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy Prawo budowlane. Każdego właściciela nieruchomości czeka więc nowy obowiązek.  Za brak świadectwa energetycznego przewidziane zostały kary.
Czytaj więcej
W dzisiejszych czasach już chyba nikt nie wyobraża sobie umowy o roboty budowlane, do której – oprócz oczywiście kary umownej, nie zostałyby wprowadzone również inne zabezpieczenia chroniące inwestora jak również wykonawcę.  Najbardziej powszechnym zabezpieczeniem umowy o roboty budowlane jest kara umowna.  Warto jednak pamiętać również o innych dostępnych instrumentach, w kontekście przykładowo ograniczeń dla ustanawiania kary umownej  czy zapewnienia sobie możliwości egzekwowania swoich roszczeń również...
Czytaj więcej
Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest zatrzymywanie przez generalnego wykonawcę części płatności z każdej faktury częściowej na poczet utworzonej w ten sposób kaucji gwarancyjnej. Podlega ona zwrotowi po upływnie okresu gwarancji lub rękojmi za wady. Czy przy uregulowanej w taki sposób kaucji podwykonawca może skutecznie dochodzić od Inwestora na podstawie art. 6471 Kodeksu cywilnego (solidarna odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy)
Czytaj więcej
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zarówno inwestor, jak i wykonawcy odpowiadają solidarnie za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy robót budowlanych. Zasada ta pozwala na skuteczną ochronę interesów słabszej strony kontraktów o wykonanie tego rodzaju prac, jakimi są właśnie podwykonawcy. Na czym polega solidarna odpowiedzialność inwestora oraz wykonawcy? Co jest jej przedmiotem? Na jakich zasadach jest ona ponoszona? Na wszystkie te pytania odpowiem w dzisiejszym odcinku.
Czytaj więcej