Czy pozwolenie na budowę garażu jest zawsze konieczne?

W niektórych przypadkach uzyskanie pozwolenia na budowę garażu może się okazać konieczne – chociaż nie zawsze. Wszystko zależy od tego jak duży i w jaki sposób usytuowany jest obiekt. W zależności od tego będziesz musiał albo uzyskać pozwolenie na budowę albo jedynie ją zgłosić. Jeżeli masz w planach wybudować garaż i chcesz dowiedzieć się, z jakimi formalnościami przyjdzie Ci się zmierzyć – zapraszamy do lektury poniższego artykułu.

Już na początku zapamiętaj jednak przede wszystkim o tym, że niezależnie od przypadku, który będzie dotyczył Twojego garażu, będziesz zobowiązany do przedstawienia wymaganych dokumentów. Jeśli tego nie zrobisz, budowa garażu zostanie uznana za samowolę budowlaną, zagrożoną wysokimi sankcjami.

Gdzie szukać przepisów dotyczących budowy garażu?

Jesteś ciekawy, w jaki sposób w obowiązujących przepisach zdefiniowany jest garaż? Co interesujące – niestety żadne regulacje nie zawierają jednoznacznego określenia tego pojęcia. Możesz jednak z całą pewnością założyć, iż garażem nazywamy samodzielny obiekt budowlany albo też część innego obiektu budowlanego, którego przeznaczenie to postój (przechowywanie) oraz obsługa różnego rodzaju pojazdów mechanicznych. Co jednak ważne, garaż jest zamknięty lub ograniczony z każdej strony oraz musi posiadać dach.

Wszystkie formalności, których dopełnienie jest niezbędne do wybudowania garażu, są zawarte w ustawie Prawo budowlane. Poza tym pamiętaj jednak o tym, że garaż jest budynkiem, zatem podlega również regulacjom znajdującym się w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, z którymi muszą być zgodne budynki a także ich usytuowanie.

Jak wskazują przepisy obu wymienionych wyżej aktów prawnych, budowa garażu podlega pozwoleniu albo zgłoszeniu.

Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie budowy?

Jak wskazują już same nazwy, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz zgłoszenie budowy to dwa zupełnie różne pojęcia. Łączy je jednak fakt, że jeśli pominiesz jedno i drugie, budowa garażu będzie bezprawna, a więc stanie się zagrożoną sankcjami samowolą budowlaną.

Jeśli chcesz poznać różnice pomiędzy pozwoleniem na budowę garażu a zgłoszeniem budowy, powinieneś przeanalizować kilka najważniejszych kwestii, czyli wielkość garażu, jego lokalizację, dokumenty wymagane do jego postawienia oraz przebieg i czas niezbędnych do tego prac.

Pozwolenie na budowę a wielkość garażu

Jak wskazuje art. 29 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, zgłoszeniu podlegają garaże, których powierzchnia zabudowy nie przekracza 35 m2. Jeśli garaż ma dwie kondygnacje lub większy metraż, wówczas musisz już uzyskać pozwolenie na budowę. Możesz więc zdecydowanie uznać, że to jak duży jest garaż, to jeden z najważniejszych czynników, mających wpływ na to, które formalności będziesz musiał spełnić, chcąc go wybudować.

Pamiętaj także o tym, że zgłoszenie budowy garażu wolnostojącego o metrażu mniejszym, niż 35 m2, jest możliwe tylko wtedy, jeśli liczba garaży (wliczając altany i oranżerie) nie jest większa niż 2 na każde 500 m2 Twojej parceli.

Jeśli zamierzasz wybudować garaż bez pozwolenia, nie możesz także zapomnieć o tym, że – zgodnie z przepisami prawa budowlanego – powinien on posiadać właściwą wysokość, nachyloną posadzkę oraz instalację elektryczną.

Garaż blaszany bez pozwolenia – czy to możliwe?

W Polsce najczęściej stawia się garaże blaszane – szczególnie, jeśli są one umiejscowione niedaleko budynków wielorodzinnych. Czy tego rodzaju obiekty można stawiać bez pozwolenia? Jest to możliwe… jednak nie zawsze. Wszystkie wytyczne, z którymi zapoznałeś się już powyżej obowiązują w przypadku garaży wykonanych z blachy, betonu, czy stawianych na bloczkach. Materiał, z którego wykonany został garaż tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia – ważny jest przede wszystkim jego metraż.

Lokalizacja garażu, czyli jeden z ważnych czynników

Czasami zdarza się, iż nawet garaż, który będzie miał powierzchnię 35 m2 będzie wymagał uzyskania pozwolenia na budowę. Może to być związane z tym, gdzie został zlokalizowany względem granic danej parceli.

Dla przykładu, przepisy przeciwpożarowe wymagają, aby garaż został postawiony minimalnie 3 metry od granicy działki. Istnieje jednak wyjątek – okna lub brama występujące od strony granicy działki. W takim przypadku odległość garażu od granic parceli powinna wynosić 4 metry. Pewnie w tym momencie zastanawiasz się, czy jest możliwe wybudowanie garażu w mniejszej odległości od granic działki. Owszem. Wiąże się to jednak z koniecznością wystąpienia o pozwolenie na budowę, nawet jeśli garaż nie przekracza 35 m2.

Od czego zacząć budowę garażu?

Zanim podejmiesz jakiekolwiek czynności powiązane ze zbudowaniem garażu, powinieneś przyjrzeć się zapisom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które mogą… znacznie zmienić Twoje plany. Mamy tutaj na myśli chociażby dopuszczalne rodzaje pokrycia dachu, jasno wskazaną wysokość garażu czy odległość, którą powinien zachować obiekt od sąsiednich parceli. Przestrzeganie założeń MPZP jest konieczne niezależnie od tego, czy konieczne będzie zgłoszenie czy pozwolenie na budowę.

Zgłoszenie budowy garażu krok po kroku

Zanim przedstawimy Ci procedurę związaną ze zgłoszeniem budowy garażu, zapoznaj się z kilkoma faktami:

 • zgłoszenie budowy zajmuje mniej czasu oraz wymaga mniejszej ilości pracy, niż uzyskanie pozwolenia;
 • podczas zgłoszenia budowy nie musisz posiadać projektu budynku, co jest sporym uproszczeniem;
 • zgłoszenia budowy możesz dokonać sam – bez pomocy osób trzecich czy profesjonalistów.

Jak zgłosić budowę garażu? Powinieneś zacząć od zgromadzenia wszystkich koniecznych dokumentów, aby mieć możliwość zbudowania garażu bez pozwolenia. Pocieszymy się – nie ma ich wiele, więc nie powinno zająć Ci to dużo czasu.

Jakie dokumenty są niezbędne do zgłoszenia budowy garażu?

Aby zgłosić budowę garażu będziesz potrzebował:

 • wniosek. W tej kwestii nie istnieje jeden uniwersalny wzór. Prawie każdy z urzędów posiada swój własny wniosek o zgłoszenie budowy;
 • oświadczenie o tym, że posiadasz prawo do dysponowania działką na cele budowlane;
 • rysunki garażu, na które składają się: przekrój, rzut, pozycja na działce oraz elewacja.

Wyżej wymienione dokumenty musisz złożyć w starostwie powiatowym albo urzędzie miasta nie później, niż 3 tygodnie przed chwilą rozpoczęcia robót budowlanych. Co jednak ważne, nie masz obowiązku czekania na to, aż urząd wyrazi zgodę na budowę. Jeśli do dnia rozpoczęcia prac budowlanych nie dostaniesz decyzji odmownej, to znaczy, że Twój wniosek został rozpatrzony pozytywnie (tzw. milcząca zgoda) i możesz rozpocząć budowanie garażu bez pozwolenia. Wiąże się to z tym, iż inspektorat nadzoru budowlanego ma dokładnie 21 dni na to, aby wnieść sprzeciw, jeśli nie zgadza się na budowę.

Kolejnym krokiem budowy będą (w zależności od tego, jaki rodzaj garażu stawiasz) roboty ziemne, wykonanie ław, fundamentów, ścian zewnętrznych czy więźby dachowej.

Jak długo jest ważne zgłoszenie budowy garażu?

Zgłoszenie budowy wygaśnie, jeżeli nie rozpoczniesz jej w przeciągu 3 lat od terminu, który określiłeś w zgłoszeniu. Jeżeli masz zamiar zacząć budować garaż po upływie 3 lat od tego terminu, powinieneś zgłosić budowę ponownie.

Pozwolenie na budowę garażu krok po kroku

Jak wyjaśniliśmy Ci już wcześniej, pozwolenia na wybudowanie garażu będziesz potrzebował jedynie w konkretnych sytuacjach. Zanim więc zabierzesz się za dopełnienie związanych z tym formalności, sprawdź, czy na pewno jest to konieczne.

Pozwolenie na budowę jest koniecznością, jeżeli:

 • budujesz garaż o metrażu większym niż 35 m2;
 • korzystasz z możliwości wybudowania 2 obiektów na zgłoszenie na każde 500 m2 parceli;
 • powiększasz swój dom o garaż;
 • zbudowanie garażu wymaga przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko albo obszar Natura 2000.

Jeśli jesteś już pewien, że będziesz potrzebował pozwolenia na budowę, cały proces powinieneś rozpocząć od skomplementowania wymaganej dokumentacji.

Jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę garażu?

Jeśli musisz uzyskać pozwolenie na budowę garażu, również będziesz potrzebował właściwie wypełnionego wniosku. Będziesz jednak musiał dołączyć do niego:

 • projekt budowlany w 3 egzemplarzach – tak samo zresztą jak w przypadku starania się o pozwolenie na budowę domu;
 • informację o obszarze oddziaływania obiektu;
 • projekt zagospodarowania działki;
 • oświadczenie o tym, iż masz prawo dysponować działką na cele budowlane.

Zdecydowanie można więc stwierdzić, że ilość niezbędnych dokumentów jest w tym przypadku znacznie większa. Oprócz tego, jeżeli chcesz uzyskać pozwolenie na budowę garażu, nie możesz dopełnić wszystkich niezbędnych czynności samodzielnie. Już chociażby sam projekt budowlany powinien zostać przygotowany przez projektanta, który posiada uprawnienia budowlane. Poza tym, każdy projekt budowlany musi być stworzony w oparciu o wiele wytycznych oraz składać się z trzech części: projektu technicznego, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu zagospodarowania terenu lub działki.

Wiata garażowa zamiast garażu?

Zastanawiasz się nad znalezieniem alternatywnego rozwiązania na garażu dobudowanego do domu czy wolnostojącego? Możesz rozważyć stworzenie konstrukcji w postaci wiaty garażowej. Choć podobnie jak w przypadku garażu przepisy nie wskazują jasno jaka jest jej definicja, możemy założyć, że to konstrukcja otwarta, która posiada zadaszenie i jest oparta na ażurowych ścianach albo słupach. Nie może zostać obudowana z większości lub każdej ze stron, a jej przeznaczeniem jest na ogół miejsce postojowe dla samochodów albo ochrona materiałów.

Zdecydowaną zaletą wybudowania wiaty garażowej jest to, że – co do zasady – nie musisz zgłaszać budowy, ani też starać się o uzyskanie na nią pozwolenia. Są jednak trzy warunki:

 • powierzchnia wiaty nie może przekroczyć 50 m2;
 • wiata musi zostać postawiona na działce przeznaczonej na cele mieszkalne (może się na niej znajdować budynek mieszkalny);
 • łączna liczba wiat nie może przekroczyć 2 na każde 1000 m2 parceli.

Co grozi za budowę garażu bez pozwolenia albo zgłoszenia?

Jeżeli masz w planach wybudowanie garażu bez pozwolenia czy zgłoszenia, musisz się liczyć z tym, że dokonasz samowoli budowlanej, zagrożonej karą grzywny. Pamiętaj jednak, że jako inwestor lub właściciel garażu masz prawo do wystąpienia o zalegalizowanie samowoli budowlanej.

Garaż bez pozwolenia? Jak najbardziej.

Jak możesz wywnioskować z powyższego tekstu, budowa garażu bez pozwolenia jest możliwa. Wystarczy, że spełnisz wymogi zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami. Wówczas wystarczy, że zgłosisz budowę – co jest zdecydowanie mniej skomplikowaną procedurą od starania się o pozwolenie na budowę.

Czy pozwolenie na budowę garażu jest zawsze konieczne?

W niektórych przypadkach uzyskanie pozwolenia na budowę garażu może się okazać konieczne – chociaż nie zawsze. Wszystko zależy od tego jak duży i w jaki sposób usytuowany jest obiekt. W zależności od tego będziesz musiał albo uzyskać pozwolenie na budowę albo jedynie ją zgłosić. Jeżeli masz w planach wybudować garaż i chcesz dowiedzieć się, z jakimi formalnościami przyjdzie Ci się zmierzyć – zapraszamy do lektury poniższego artykułu.

Już na początku zapamiętaj jednak przede wszystkim o tym, że niezależnie od przypadku, który będzie dotyczył Twojego garażu, będziesz zobowiązany do przedstawienia wymaganych dokumentów. Jeśli tego nie zrobisz, budowa garażu zostanie uznana za samowolę budowlaną, zagrożoną wysokimi sankcjami.

Gdzie szukać przepisów dotyczących budowy garażu?

Jesteś ciekawy, w jaki sposób w obowiązujących przepisach zdefiniowany jest garaż? Co interesujące – niestety żadne regulacje nie zawierają jednoznacznego określenia tego pojęcia. Możesz jednak z całą pewnością założyć, iż garażem nazywamy samodzielny obiekt budowlany albo też część innego obiektu budowlanego, którego przeznaczenie to postój (przechowywanie) oraz obsługa różnego rodzaju pojazdów mechanicznych. Co jednak ważne, garaż jest zamknięty lub ograniczony z każdej strony oraz musi posiadać dach.

Wszystkie formalności, których dopełnienie jest niezbędne do wybudowania garażu, są zawarte w ustawie Prawo budowlane. Poza tym pamiętaj jednak o tym, że garaż jest budynkiem, zatem podlega również regulacjom znajdującym się w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, z którymi muszą być zgodne budynki a także ich usytuowanie.

Jak wskazują przepisy obu wymienionych wyżej aktów prawnych, budowa garażu podlega pozwoleniu albo zgłoszeniu.

Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie budowy?

Jak wskazują już same nazwy, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz zgłoszenie budowy to dwa zupełnie różne pojęcia. Łączy je jednak fakt, że jeśli pominiesz jedno i drugie, budowa garażu będzie bezprawna, a więc stanie się zagrożoną sankcjami samowolą budowlaną.

Jeśli chcesz poznać różnice pomiędzy pozwoleniem na budowę garażu a zgłoszeniem budowy, powinieneś przeanalizować kilka najważniejszych kwestii, czyli wielkość garażu, jego lokalizację, dokumenty wymagane do jego postawienia oraz przebieg i czas niezbędnych do tego prac.

Pozwolenie na budowę a wielkość garażu

Jak wskazuje art. 29 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, zgłoszeniu podlegają garaże, których powierzchnia zabudowy nie przekracza 35 m2. Jeśli garaż ma dwie kondygnacje lub większy metraż, wówczas musisz już uzyskać pozwolenie na budowę. Możesz więc zdecydowanie uznać, że to jak duży jest garaż, to jeden z najważniejszych czynników, mających wpływ na to, które formalności będziesz musiał spełnić, chcąc go wybudować.

Pamiętaj także o tym, że zgłoszenie budowy garażu wolnostojącego o metrażu mniejszym, niż 35 m2, jest możliwe tylko wtedy, jeśli liczba garaży (wliczając altany i oranżerie) nie jest większa niż 2 na każde 500 m2 Twojej parceli.

Jeśli zamierzasz wybudować garaż bez pozwolenia, nie możesz także zapomnieć o tym, że – zgodnie z przepisami prawa budowlanego – powinien on posiadać właściwą wysokość, nachyloną posadzkę oraz instalację elektryczną.

Garaż blaszany bez pozwolenia – czy to możliwe?

W Polsce najczęściej stawia się garaże blaszane – szczególnie, jeśli są one umiejscowione niedaleko budynków wielorodzinnych. Czy tego rodzaju obiekty można stawiać bez pozwolenia? Jest to możliwe… jednak nie zawsze. Wszystkie wytyczne, z którymi zapoznałeś się już powyżej obowiązują w przypadku garaży wykonanych z blachy, betonu, czy stawianych na bloczkach. Materiał, z którego wykonany został garaż tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia – ważny jest przede wszystkim jego metraż.

Lokalizacja garażu, czyli jeden z ważnych czynników

Czasami zdarza się, iż nawet garaż, który będzie miał powierzchnię 35 m2 będzie wymagał uzyskania pozwolenia na budowę. Może to być związane z tym, gdzie został zlokalizowany względem granic danej parceli.

Dla przykładu, przepisy przeciwpożarowe wymagają, aby garaż został postawiony minimalnie 3 metry od granicy działki. Istnieje jednak wyjątek – okna lub brama występujące od strony granicy działki. W takim przypadku odległość garażu od granic parceli powinna wynosić 4 metry. Pewnie w tym momencie zastanawiasz się, czy jest możliwe wybudowanie garażu w mniejszej odległości od granic działki. Owszem. Wiąże się to jednak z koniecznością wystąpienia o pozwolenie na budowę, nawet jeśli garaż nie przekracza 35 m2.

Od czego zacząć budowę garażu?

Zanim podejmiesz jakiekolwiek czynności powiązane ze zbudowaniem garażu, powinieneś przyjrzeć się zapisom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które mogą… znacznie zmienić Twoje plany. Mamy tutaj na myśli chociażby dopuszczalne rodzaje pokrycia dachu, jasno wskazaną wysokość garażu czy odległość, którą powinien zachować obiekt od sąsiednich parceli. Przestrzeganie założeń MPZP jest konieczne niezależnie od tego, czy konieczne będzie zgłoszenie czy pozwolenie na budowę.

Zgłoszenie budowy garażu krok po kroku

Zanim przedstawimy Ci procedurę związaną ze zgłoszeniem budowy garażu, zapoznaj się z kilkoma faktami:

 • zgłoszenie budowy zajmuje mniej czasu oraz wymaga mniejszej ilości pracy, niż uzyskanie pozwolenia;
 • podczas zgłoszenia budowy nie musisz posiadać projektu budynku, co jest sporym uproszczeniem;
 • zgłoszenia budowy możesz dokonać sam – bez pomocy osób trzecich czy profesjonalistów.

Jak zgłosić budowę garażu? Powinieneś zacząć od zgromadzenia wszystkich koniecznych dokumentów, aby mieć możliwość zbudowania garażu bez pozwolenia. Pocieszymy się – nie ma ich wiele, więc nie powinno zająć Ci to dużo czasu.

Jakie dokumenty są niezbędne do zgłoszenia budowy garażu?

Aby zgłosić budowę garażu będziesz potrzebował:

 • wniosek. W tej kwestii nie istnieje jeden uniwersalny wzór. Prawie każdy z urzędów posiada swój własny wniosek o zgłoszenie budowy;
 • oświadczenie o tym, że posiadasz prawo do dysponowania działką na cele budowlane;
 • rysunki garażu, na które składają się: przekrój, rzut, pozycja na działce oraz elewacja.

Wyżej wymienione dokumenty musisz złożyć w starostwie powiatowym albo urzędzie miasta nie później, niż 3 tygodnie przed chwilą rozpoczęcia robót budowlanych. Co jednak ważne, nie masz obowiązku czekania na to, aż urząd wyrazi zgodę na budowę. Jeśli do dnia rozpoczęcia prac budowlanych nie dostaniesz decyzji odmownej, to znaczy, że Twój wniosek został rozpatrzony pozytywnie (tzw. milcząca zgoda) i możesz rozpocząć budowanie garażu bez pozwolenia. Wiąże się to z tym, iż inspektorat nadzoru budowlanego ma dokładnie 21 dni na to, aby wnieść sprzeciw, jeśli nie zgadza się na budowę.

Kolejnym krokiem budowy będą (w zależności od tego, jaki rodzaj garażu stawiasz) roboty ziemne, wykonanie ław, fundamentów, ścian zewnętrznych czy więźby dachowej.

Jak długo jest ważne zgłoszenie budowy garażu?

Zgłoszenie budowy wygaśnie, jeżeli nie rozpoczniesz jej w przeciągu 3 lat od terminu, który określiłeś w zgłoszeniu. Jeżeli masz zamiar zacząć budować garaż po upływie 3 lat od tego terminu, powinieneś zgłosić budowę ponownie.

Pozwolenie na budowę garażu krok po kroku

Jak wyjaśniliśmy Ci już wcześniej, pozwolenia na wybudowanie garażu będziesz potrzebował jedynie w konkretnych sytuacjach. Zanim więc zabierzesz się za dopełnienie związanych z tym formalności, sprawdź, czy na pewno jest to konieczne.

Pozwolenie na budowę jest koniecznością, jeżeli:

 • budujesz garaż o metrażu większym niż 35 m2;
 • korzystasz z możliwości wybudowania 2 obiektów na zgłoszenie na każde 500 m2 parceli;
 • powiększasz swój dom o garaż;
 • zbudowanie garażu wymaga przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko albo obszar Natura 2000.

Jeśli jesteś już pewien, że będziesz potrzebował pozwolenia na budowę, cały proces powinieneś rozpocząć od skomplementowania wymaganej dokumentacji.

Jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę garażu?

Jeśli musisz uzyskać pozwolenie na budowę garażu, również będziesz potrzebował właściwie wypełnionego wniosku. Będziesz jednak musiał dołączyć do niego:

 • projekt budowlany w 3 egzemplarzach – tak samo zresztą jak w przypadku starania się o pozwolenie na budowę domu;
 • informację o obszarze oddziaływania obiektu;
 • projekt zagospodarowania działki;
 • oświadczenie o tym, iż masz prawo dysponować działką na cele budowlane.

Zdecydowanie można więc stwierdzić, że ilość niezbędnych dokumentów jest w tym przypadku znacznie większa. Oprócz tego, jeżeli chcesz uzyskać pozwolenie na budowę garażu, nie możesz dopełnić wszystkich niezbędnych czynności samodzielnie. Już chociażby sam projekt budowlany powinien zostać przygotowany przez projektanta, który posiada uprawnienia budowlane. Poza tym, każdy projekt budowlany musi być stworzony w oparciu o wiele wytycznych oraz składać się z trzech części: projektu technicznego, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu zagospodarowania terenu lub działki.

Wiata garażowa zamiast garażu?

Zastanawiasz się nad znalezieniem alternatywnego rozwiązania na garażu dobudowanego do domu czy wolnostojącego? Możesz rozważyć stworzenie konstrukcji w postaci wiaty garażowej. Choć podobnie jak w przypadku garażu przepisy nie wskazują jasno jaka jest jej definicja, możemy założyć, że to konstrukcja otwarta, która posiada zadaszenie i jest oparta na ażurowych ścianach albo słupach. Nie może zostać obudowana z większości lub każdej ze stron, a jej przeznaczeniem jest na ogół miejsce postojowe dla samochodów albo ochrona materiałów.

Zdecydowaną zaletą wybudowania wiaty garażowej jest to, że – co do zasady – nie musisz zgłaszać budowy, ani też starać się o uzyskanie na nią pozwolenia. Są jednak trzy warunki:

 • powierzchnia wiaty nie może przekroczyć 50 m2;
 • wiata musi zostać postawiona na działce przeznaczonej na cele mieszkalne (może się na niej znajdować budynek mieszkalny);
 • łączna liczba wiat nie może przekroczyć 2 na każde 1000 m2 parceli.

Co grozi za budowę garażu bez pozwolenia albo zgłoszenia?

Jeżeli masz w planach wybudowanie garażu bez pozwolenia czy zgłoszenia, musisz się liczyć z tym, że dokonasz samowoli budowlanej, zagrożonej karą grzywny. Pamiętaj jednak, że jako inwestor lub właściciel garażu masz prawo do wystąpienia o zalegalizowanie samowoli budowlanej.

Garaż bez pozwolenia? Jak najbardziej.

Jak możesz wywnioskować z powyższego tekstu, budowa garażu bez pozwolenia jest możliwa. Wystarczy, że spełnisz wymogi zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami. Wówczas wystarczy, że zgłosisz budowę – co jest zdecydowanie mniej skomplikowaną procedurą od starania się o pozwolenie na budowę.

Czy pozwolenie na budowę garażu jest zawsze konieczne?

W niektórych przypadkach uzyskanie pozwolenia na budowę garażu może się okazać konieczne – chociaż nie zawsze. Wszystko zależy od tego jak duży i w jaki sposób usytuowany jest obiekt. W zależności od tego będziesz musiał albo uzyskać pozwolenie na budowę albo jedynie ją zgłosić. Jeżeli masz w planach wybudować garaż i chcesz dowiedzieć się, z jakimi formalnościami przyjdzie Ci się zmierzyć – zapraszamy do lektury poniższego artykułu.

Już na początku zapamiętaj jednak przede wszystkim o tym, że niezależnie od przypadku, który będzie dotyczył Twojego garażu, będziesz zobowiązany do przedstawienia wymaganych dokumentów. Jeśli tego nie zrobisz, budowa garażu zostanie uznana za samowolę budowlaną, zagrożoną wysokimi sankcjami.

Gdzie szukać przepisów dotyczących budowy garażu?

Jesteś ciekawy, w jaki sposób w obowiązujących przepisach zdefiniowany jest garaż? Co interesujące – niestety żadne regulacje nie zawierają jednoznacznego określenia tego pojęcia. Możesz jednak z całą pewnością założyć, iż garażem nazywamy samodzielny obiekt budowlany albo też część innego obiektu budowlanego, którego przeznaczenie to postój (przechowywanie) oraz obsługa różnego rodzaju pojazdów mechanicznych. Co jednak ważne, garaż jest zamknięty lub ograniczony z każdej strony oraz musi posiadać dach.

Wszystkie formalności, których dopełnienie jest niezbędne do wybudowania garażu, są zawarte w ustawie Prawo budowlane. Poza tym pamiętaj jednak o tym, że garaż jest budynkiem, zatem podlega również regulacjom znajdującym się w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, z którymi muszą być zgodne budynki a także ich usytuowanie.

Jak wskazują przepisy obu wymienionych wyżej aktów prawnych, budowa garażu podlega pozwoleniu albo zgłoszeniu.

Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie budowy?

Jak wskazują już same nazwy, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz zgłoszenie budowy to dwa zupełnie różne pojęcia. Łączy je jednak fakt, że jeśli pominiesz jedno i drugie, budowa garażu będzie bezprawna, a więc stanie się zagrożoną sankcjami samowolą budowlaną.

Jeśli chcesz poznać różnice pomiędzy pozwoleniem na budowę garażu a zgłoszeniem budowy, powinieneś przeanalizować kilka najważniejszych kwestii, czyli wielkość garażu, jego lokalizację, dokumenty wymagane do jego postawienia oraz przebieg i czas niezbędnych do tego prac.

Pozwolenie na budowę a wielkość garażu

Jak wskazuje art. 29 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, zgłoszeniu podlegają garaże, których powierzchnia zabudowy nie przekracza 35 m2. Jeśli garaż ma dwie kondygnacje lub większy metraż, wówczas musisz już uzyskać pozwolenie na budowę. Możesz więc zdecydowanie uznać, że to jak duży jest garaż, to jeden z najważniejszych czynników, mających wpływ na to, które formalności będziesz musiał spełnić, chcąc go wybudować.

Pamiętaj także o tym, że zgłoszenie budowy garażu wolnostojącego o metrażu mniejszym, niż 35 m2, jest możliwe tylko wtedy, jeśli liczba garaży (wliczając altany i oranżerie) nie jest większa niż 2 na każde 500 m2 Twojej parceli.

Jeśli zamierzasz wybudować garaż bez pozwolenia, nie możesz także zapomnieć o tym, że – zgodnie z przepisami prawa budowlanego – powinien on posiadać właściwą wysokość, nachyloną posadzkę oraz instalację elektryczną.

Garaż blaszany bez pozwolenia – czy to możliwe?

W Polsce najczęściej stawia się garaże blaszane – szczególnie, jeśli są one umiejscowione niedaleko budynków wielorodzinnych. Czy tego rodzaju obiekty można stawiać bez pozwolenia? Jest to możliwe… jednak nie zawsze. Wszystkie wytyczne, z którymi zapoznałeś się już powyżej obowiązują w przypadku garaży wykonanych z blachy, betonu, czy stawianych na bloczkach. Materiał, z którego wykonany został garaż tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia – ważny jest przede wszystkim jego metraż.

Lokalizacja garażu, czyli jeden z ważnych czynników

Czasami zdarza się, iż nawet garaż, który będzie miał powierzchnię 35 m2 będzie wymagał uzyskania pozwolenia na budowę. Może to być związane z tym, gdzie został zlokalizowany względem granic danej parceli.

Dla przykładu, przepisy przeciwpożarowe wymagają, aby garaż został postawiony minimalnie 3 metry od granicy działki. Istnieje jednak wyjątek – okna lub brama występujące od strony granicy działki. W takim przypadku odległość garażu od granic parceli powinna wynosić 4 metry. Pewnie w tym momencie zastanawiasz się, czy jest możliwe wybudowanie garażu w mniejszej odległości od granic działki. Owszem. Wiąże się to jednak z koniecznością wystąpienia o pozwolenie na budowę, nawet jeśli garaż nie przekracza 35 m2.

Od czego zacząć budowę garażu?

Zanim podejmiesz jakiekolwiek czynności powiązane ze zbudowaniem garażu, powinieneś przyjrzeć się zapisom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które mogą… znacznie zmienić Twoje plany. Mamy tutaj na myśli chociażby dopuszczalne rodzaje pokrycia dachu, jasno wskazaną wysokość garażu czy odległość, którą powinien zachować obiekt od sąsiednich parceli. Przestrzeganie założeń MPZP jest konieczne niezależnie od tego, czy konieczne będzie zgłoszenie czy pozwolenie na budowę.

Zgłoszenie budowy garażu krok po kroku

Zanim przedstawimy Ci procedurę związaną ze zgłoszeniem budowy garażu, zapoznaj się z kilkoma faktami:

 • zgłoszenie budowy zajmuje mniej czasu oraz wymaga mniejszej ilości pracy, niż uzyskanie pozwolenia;
 • podczas zgłoszenia budowy nie musisz posiadać projektu budynku, co jest sporym uproszczeniem;
 • zgłoszenia budowy możesz dokonać sam – bez pomocy osób trzecich czy profesjonalistów.

Jak zgłosić budowę garażu? Powinieneś zacząć od zgromadzenia wszystkich koniecznych dokumentów, aby mieć możliwość zbudowania garażu bez pozwolenia. Pocieszymy się – nie ma ich wiele, więc nie powinno zająć Ci to dużo czasu.

Jakie dokumenty są niezbędne do zgłoszenia budowy garażu?

Aby zgłosić budowę garażu będziesz potrzebował:

 • wniosek. W tej kwestii nie istnieje jeden uniwersalny wzór. Prawie każdy z urzędów posiada swój własny wniosek o zgłoszenie budowy;
 • oświadczenie o tym, że posiadasz prawo do dysponowania działką na cele budowlane;
 • rysunki garażu, na które składają się: przekrój, rzut, pozycja na działce oraz elewacja.

Wyżej wymienione dokumenty musisz złożyć w starostwie powiatowym albo urzędzie miasta nie później, niż 3 tygodnie przed chwilą rozpoczęcia robót budowlanych. Co jednak ważne, nie masz obowiązku czekania na to, aż urząd wyrazi zgodę na budowę. Jeśli do dnia rozpoczęcia prac budowlanych nie dostaniesz decyzji odmownej, to znaczy, że Twój wniosek został rozpatrzony pozytywnie (tzw. milcząca zgoda) i możesz rozpocząć budowanie garażu bez pozwolenia. Wiąże się to z tym, iż inspektorat nadzoru budowlanego ma dokładnie 21 dni na to, aby wnieść sprzeciw, jeśli nie zgadza się na budowę.

Kolejnym krokiem budowy będą (w zależności od tego, jaki rodzaj garażu stawiasz) roboty ziemne, wykonanie ław, fundamentów, ścian zewnętrznych czy więźby dachowej.

Jak długo jest ważne zgłoszenie budowy garażu?

Zgłoszenie budowy wygaśnie, jeżeli nie rozpoczniesz jej w przeciągu 3 lat od terminu, który określiłeś w zgłoszeniu. Jeżeli masz zamiar zacząć budować garaż po upływie 3 lat od tego terminu, powinieneś zgłosić budowę ponownie.

Pozwolenie na budowę garażu krok po kroku

Jak wyjaśniliśmy Ci już wcześniej, pozwolenia na wybudowanie garażu będziesz potrzebował jedynie w konkretnych sytuacjach. Zanim więc zabierzesz się za dopełnienie związanych z tym formalności, sprawdź, czy na pewno jest to konieczne.

Pozwolenie na budowę jest koniecznością, jeżeli:

 • budujesz garaż o metrażu większym niż 35 m2;
 • korzystasz z możliwości wybudowania 2 obiektów na zgłoszenie na każde 500 m2 parceli;
 • powiększasz swój dom o garaż;
 • zbudowanie garażu wymaga przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko albo obszar Natura 2000.

Jeśli jesteś już pewien, że będziesz potrzebował pozwolenia na budowę, cały proces powinieneś rozpocząć od skomplementowania wymaganej dokumentacji.

Jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę garażu?

Jeśli musisz uzyskać pozwolenie na budowę garażu, również będziesz potrzebował właściwie wypełnionego wniosku. Będziesz jednak musiał dołączyć do niego:

 • projekt budowlany w 3 egzemplarzach – tak samo zresztą jak w przypadku starania się o pozwolenie na budowę domu;
 • informację o obszarze oddziaływania obiektu;
 • projekt zagospodarowania działki;
 • oświadczenie o tym, iż masz prawo dysponować działką na cele budowlane.

Zdecydowanie można więc stwierdzić, że ilość niezbędnych dokumentów jest w tym przypadku znacznie większa. Oprócz tego, jeżeli chcesz uzyskać pozwolenie na budowę garażu, nie możesz dopełnić wszystkich niezbędnych czynności samodzielnie. Już chociażby sam projekt budowlany powinien zostać przygotowany przez projektanta, który posiada uprawnienia budowlane. Poza tym, każdy projekt budowlany musi być stworzony w oparciu o wiele wytycznych oraz składać się z trzech części: projektu technicznego, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu zagospodarowania terenu lub działki.

Wiata garażowa zamiast garażu?

Zastanawiasz się nad znalezieniem alternatywnego rozwiązania na garażu dobudowanego do domu czy wolnostojącego? Możesz rozważyć stworzenie konstrukcji w postaci wiaty garażowej. Choć podobnie jak w przypadku garażu przepisy nie wskazują jasno jaka jest jej definicja, możemy założyć, że to konstrukcja otwarta, która posiada zadaszenie i jest oparta na ażurowych ścianach albo słupach. Nie może zostać obudowana z większości lub każdej ze stron, a jej przeznaczeniem jest na ogół miejsce postojowe dla samochodów albo ochrona materiałów.

Zdecydowaną zaletą wybudowania wiaty garażowej jest to, że – co do zasady – nie musisz zgłaszać budowy, ani też starać się o uzyskanie na nią pozwolenia. Są jednak trzy warunki:

 • powierzchnia wiaty nie może przekroczyć 50 m2;
 • wiata musi zostać postawiona na działce przeznaczonej na cele mieszkalne (może się na niej znajdować budynek mieszkalny);
 • łączna liczba wiat nie może przekroczyć 2 na każde 1000 m2 parceli.

Co grozi za budowę garażu bez pozwolenia albo zgłoszenia?

Jeżeli masz w planach wybudowanie garażu bez pozwolenia czy zgłoszenia, musisz się liczyć z tym, że dokonasz samowoli budowlanej, zagrożonej karą grzywny. Pamiętaj jednak, że jako inwestor lub właściciel garażu masz prawo do wystąpienia o zalegalizowanie samowoli budowlanej.

Garaż bez pozwolenia? Jak najbardziej.

Jak możesz wywnioskować z powyższego tekstu, budowa garażu bez pozwolenia jest możliwa. Wystarczy, że spełnisz wymogi zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami. Wówczas wystarczy, że zgłosisz budowę – co jest zdecydowanie mniej skomplikowaną procedurą od starania się o pozwolenie na budowę.

Powiązane posty