Czy prokurent może reprezentować spółkę w postępowaniu rejestracyjnym?

Śledząc różne wypowiedzi oraz zapatrywania można dojść do wniosku, iż dokonywanie wpisów w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nie jest czynnością związaną z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a prokurent może dokonywać wyłącznie czynności sądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Otóż faktycznie zgodnie z art. 1091§1 k.c.: Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. jednakże trudno uznać, że reprezentowanie spółki w postępowaniu rejestrowym nie jest związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Otóż składanie wniosków o wpis do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a tym samym inicjowanie toczącego się przed sądem postępowania nieprocesowego, stanowi wręcz emanację czynności sądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa

Wskazać należy, iż prowadzenie przedsiębiorstwa to nie tylko dokonywanie czynności prawnych z osobami trzecimi, ale również podejmowanie i realizowanie wewnętrznych decyzji organów spółek dotyczących ich działalności, oraz reprezentowanie podmiotu przed sądami w sprawach związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.Nie sposób sobie wyobrazić aby podejmowanie decyzji dotyczących składu osobowego organów spółek lub przykładowo decyzji dotyczących podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego nie było związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, skoro dotyczy ściśle materii związanych wyłącznie z prowadzeniem tego przedsiębiorstwa.Trudno sobie wyobrazić również jakiekolwiek postępowanie sądowe, w którym przedsiębiorstwo byłby stroną lub uczestnikiem, a które nie byłoby związane z prowadzeniem tego przedsiębiorstwa. Tym samym, w tych postępowaniach, w których przedsiębiorca jest stroną lub uczestnikiem, prokurent może bez przeszkód działać, reprezentując to przedsiębiorstwo.

Podsumowując prokurent jak najbardziej może podpisywać wnioski składane do sądu rejestrowego, gdyż niewątpliwie inicjuje w ten sposób postępowanie sądowe związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Same wnioski również niewątpliwie dotyczą czynności związanych z prowadzeniem tegoż przedsiębiorstwa.Z doświadczenia i spostrzeżeń wynika przy tym, że zdecydowana większość Sądów i Referendarzy podziela powyższe stanowisko.

Powiązane posty