Czy warto zastrzegać wygórowane kary umowne?

Na podstawie art. 484 § 2 KC dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, gdy:

  • zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane;
  • kara umowna jest rażąco wygórowana.

Przepis art. 484 § 2 KC przyznający dłużnikowi uprawnienie do żądania zmniejszenia kary umownej jest bezwzględnie wiążący. Oznacza to, że strony nie mogą w umowie pozbawić dłużnika tego uprawnienia. Miarkowania wysokości kary umownej dokonuje sąd wyłącznie na żądanie dłużnika (zobowiązanego do zapłaty kary umownej). Wykazanie zaistnienia przesłanek zmniejszenia kary umownej obciąża osobę zobowiązaną do jej zapłaty.

Serdecznie zapraszam do posłuchania.

Powiązane posty