Ogłoszenie Monitor 2021

Ogłoszenie w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komplementariusz Spółki M. Repelewicz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych SKA, z siedzibą w Lublinie, zwołuje na dzień 12 sierpnia 2021 r., na godz. 1500 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Pawła Rożena, ul. Zagłoby 2 w Lublinie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres 1.01.2020-31.12.2020 i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sprawozdania komplementariusza za okres 1.01.2020-31.12.2020

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia komplementariuszowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków.

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku lub pokrycia straty.

8. Zamknięcie obrad.