Ogłoszenie monitor 2022

Ogłoszenie w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komplementariusz Spółki M. Repelewicz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych SKA, z sie- dzibą w Lublinie, zwołuje na dzień 8 sierpnia 2022r., na godz. 1500 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Pawła Rożena, ul. Zagłoby 2 w Lublinie, z następującym porządkiem obrad:                                                             1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres 1.01.2021-31.12.2021 i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego                                                                                          6. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia komplementariuszowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku lub pokrycia straty.
8. Zamknięcie obrad.