Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ogłoszenie w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komplementariusz Spółki M. Repelewicz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych SKA, z siedzibą w Lublinie, zwołuje na dzień 10 lipca 2020 r., na godz. 900 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Pawła Rożena, ul. Zagłoby 2 w Lublinie, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres 1.01.2019 r. -31.12.2019 r. i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sprawozdania komplementariusza za okres 1.01.2019 r-31.12.2019 r.
  6. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia komplementariuszowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków.
  7. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku lub pokrycia straty.
  8. Zamknięcie obrad.