Elektroniczny Dziennik Budowy

Elektroniczny Dziennik Budowy, został wprowadzony do polskiego systemu prawnego ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z treścią wskazanej wyżej nowelizacji w przypadku robót budowlanych wymagających ustanowienia kierownika budowy prowadzi się dziennik budowy zgodnie z przepisami nowo dodanego do prawa budowlanego rozdziału 5a zatytułowanego „Dziennik budowy”.

O wydanie dziennika budowy występuje inwestor – zasadę w tym zakresie expressis verbis wyraża art. 47g ust. 1 prawa budowlanego. Dotychczas brak było jednoznacznej normy wskazującej, że uprawnienie do uzyskania dziennika budowy posiada inwestor. Bezsporny jest fakt, że właściwy organ wydaje dziennik w terminie 3 dni od dnia wystąpienia inwestora. Taka formuła przesądza, że inicjatywa w zakresie wystąpienia o wydanie dziennika budowy należy do inwestora.

Wystąpienie o wydanie dziennika budowy prowadzonego w postaci elektronicznej następuje w systemie EDB.

Inwestor występując o wydanie dziennika budowy zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko lub nazwę; dane dotyczące decyzji uprawniającej do wykonywania robót budowlanych albo zgłoszenia (organ wydający decyzję albo przyjmujący zgłoszenie, datę wydania decyzji albo dokonania zgłoszenia, numer decyzji lub znak sprawy – w przypadku decyzji uprawniającej do wykonywania robót budowlanych); e-mail – w przypadku wystąpienia o wydanie dziennika budowy w postaci elektronicznej.

Wystąpienie przez inwestora o wydanie dziennika budowy w postaci elektronicznej wymaga założenia konta w systemie EDB. 

Inwestor, podobnie jak osoby uprawnione do dokonywania wpisów, zobowiązany jest zatem posiadać konto w systemie EDB przypisane do konkretnej budowy i konkretnego dziennika budowy.

W związku z wprowadzeniem nowej instytucji dziennika budowy w postaci elektronicznej zmianie uległy dokumenty, jakie inwestor powinien dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. 

Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest zatem obowiązany dołączyć m.in. oryginał dziennika budowy prowadzonego w postaci papierowej, a w przypadku prowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej numer tego dziennika, o którym mowa w art. 47h ust. 2 prawa budowlanego. Wprowadzona zgodnie z treśvciąart 60 ust 2 prawa budowlanego zmiana przewiduje, że jeżeli w ramach dokumentacji budowy dziennik budowy był prowadzony w postaci elektronicznej, przekazaniu podlega wydruk tego dziennika z systemu EDB lub nośnik danych zawierający dziennik budowy pobrany z systemu EDB.

Inwestor jako podmiot odpowiedzialny za organizację całego procesu budowlanego jest również odpowiedzialny za udostępnianie dziennika budowy innym uczestnikom procesu budowlanego oraz za pozbawianie dostępu do dziennika budowy.

Powiązane posty