Kasa fiskalna w branży budowlanej

Znaczna część osób posiadających firmę budowlaną (i nie tylko) często ma mnóstwo pytań odnośnie tego, kiedy potrzebna jest kasa fiskalna. Przyjęcie i zrealizowanie zleceń od klientów wiąże się w końcu z udokumentowaniem transakcji poprzez wystawienie faktury. Kiedy kasa fiskalna jest niezbędna w branży budowlanej? Odpowiedzi powinieneś szukać w ustawie… lub w poniższym artykule.

Czy w branży budowlanej trzeba mieć kasę fiskalną?

Jak wskazuje art. 11 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług: „Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.” To właśnie ten artykuł reguluje obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży usług i towarów z użyciem kast fiskalnej.

Można więc z całą mocą stwierdzić, że w przypadku branży budowlanej większość przedsiębiorców jest zobowiązana do stosowania się do zapisów wyżej wspomnianej ustawy. Pamiętaj o tym, że fakt, że wystawisz fakturę za wykonane zlecenie wcale nie jest równoznaczny z wystawieniem paragonu z kasy fiskalnej.

Powinieneś jednak wiedzieć o tym, że od obowiązku z korzystania z kasy fiskalnej istnieją odstępstwa – podmiotowe oraz przedmiotowe zwolnienie z kasy fiskalnej. Jakie są między nimi różnice i w jakich przypadkach możesz z nich skorzystać? Sprawdźmy.

Kiedy firma budowlana może być zwolniona z korzystania z kasy fiskalnej?

Zanim udzielimy odpowiedzi na powyższe pytanie, wyjaśnimy Ci, skąd właściwie bierze się możliwość skorzystania ze zwolnienia z użytkowania kasy fiskalnej i jak sprawdzić czy sam możesz z nich skorzystać.

Na początku powinieneś przede wszystkim sprawdzić czy jako przedsiębiorca będziesz mógł skorzystać ze zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących. W jaki sposób to zrobić?

Najlepszym rozwiązaniem będzie zapoznanie się z art. 111 ust. 8 ustawt o VAT, w którym opisane zostało zwolnienie na czas określony części podatników a także części czynności z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych. Zasady te weszły w życie wraz z pierwszym dniem 2022 roku – możesz się z nimi zapoznać w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Wyżej wspomniane przepisy wskazują dwa odstępstwa, które mogą zwolnić Cię jako przedsiębiorcę z obowiązku wystawiania paragonów z kasy fiskalnej – podmiotowe oraz podmiotowe. Skupmy się teraz na różnicach pomiędzy nimi.

Odstępstwa podmiotowe od obowiązku posiadania kasy fiskalnej

Aby skorzystać z odstępstwa podmiotowego dotyczącego korzystania z kasy fiskalnej, Twoja firma musi świadczyć usługi na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych. Jest to jednak możliwe tylko pod warunkiem, że za wykonaną pracę otrzymasz całą zapłatę za pośrednictwem banku, poczty albo spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Oprócz tego, w dowodach dokumentujących zapłatę i ewidencji musi znaleźć się informacja o tym, jaką konkretnie usługę wykonałeś.

Poza tym, zgodnie § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia – możesz być zwolniony z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej jeżeli Twój obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekracza w ubiegłym roku podatkowym kwoty 20 tysięcy złotych.

Jeśli natomiast w minionym roku podatkowym rozpocząłeś dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, obrót z tego tytułu nie może przekraczać – w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym – kwoty 40 tysięcy złotych.

Jednak w sytuacji, w której jako przedsiębiorca przekroczysz limit ustalonych 40 000 zł?

Jeśli obrót w Twojej firmie przekroczy tę kwotę lub limit niższy liczony w proporcji, tracisz prawo do zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej.

Jak wskazuje § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia w takim przypadku masz  obowiązek wprowadzić do przedsiębiorstwa urządzenie fiskalne w ciągu 2 miesięcy. Czas ten liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przekroczyłeś limit. Czyli jeżeli przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40 tysięcy złotych z Twojej działalności, o której mowa nastąpiło w czerwcu, obowiązek ewidencjonowania na kasie fiskalnej będzie obowiązywał Cię od sierpnia.

Zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się do podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia z kasy fiskalnej.

Jeśli jako podatnik nie możesz skorzystać ze zwolnienia ze względu na wysokość obrotów, ponieważ zdecydowanie przekraczasz próg 40 tysięcy złotych, możesz oprócz tego rozważyć zwolnienie ze względu na ilość zleceń albo stosowaną w polityce firmy formę płatności. Zgodnie z tą pozycją, zwolnieniu podlega świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych, o ile łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

  • każde świadczenie usługi dokonane przez Twoją firmę jest dokumentowane fakturą, w której zawarte są m.in. dane identyfikujące odbiorcę,
  • liczba wszystkich dokonanych operacji świadczenia usług, nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20.

Tym samym Twoim obowiązkiem jako podatnika prowadzącego firmę budowlaną musi być orientowanie się oraz udokumentowanie kwoty osiągniętego obrotu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.

Odstępstwa przedmiotowe od obowiązku posiadania kasy fiskalnej

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia z ewidencjonowania na kasie zwalnia się czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2023 roku.

Ustawodawca w dokumencie wprost wymienia usługi, które są zwolnione z konieczności ewidencjonowania obrotu na kasie rejestrującej. Usługi budowlane nie są tam jednak w żaden sposób uwzględnione, o czym jako przedsiębiorca powinieneś wiedzieć jeszcze przed podjęciem decyzji o tym, aby założyć swoją działalność gospodarczą.

Kasa fiskalna online w branży budowlanej

Posiadanie kas fiskalnych online jest wprowadzane stopniowo – i obejmuje również branżę budowlaną. Obowiązek ewidencjonowania przychodów w taki sposób wynika z tego, iż kasy fiskalne online łączą się z Centralnym Rejestrem Kas, który jest prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Tego rodzaju proces nie jest skomplikowany – nie musisz więc obawiać się z tego, iż bez informatyka nie poradzisz sobie z obsługą urządzenia. Twoim jedynym obowiązkiem jest fiskalizacja kasy.

Od lipca 2021 roku firmy z branży budowlanej mają obowiązek rejestrowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych za pomocą kasy fiskalnej online. Co bardzo istotne – zakupiona kasa fiskalna dla firmy budowlanej może zostać ujęta w JPK_V7 jako ulga podatkowa! Warto pamiętać o tym podczas wizyty u księgowej – oczywiście, jeżeli korzystasz z jej usług. Jako podatnik masz prawo odliczenia 90% wartości netto kasy, jednak w kwocie nie wyższej niż 700 zł.

Wyżej wspomniana ulga na zakup kasy online należy się zarówno podatnikom VAT, jak i tak zwanym nievatowcom. Jeżeli jako przedsiębiorcy prowadzącemu firmę budowlaną, będącemu czynnym podatnikiem VAT, przysługuje Ci prawo do skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej, odliczenia możesz dokonać bezpośrednio w pliku JPK_V7 w pozycji P_49.

Jak rozliczyć ulgę w przypadku nievatowców? W takiej sytuacji ulgę tę rozlicza się na podstawie wniosku złożonego do swojego Urzędu Skarbowego. Zwrot kwoty powinien nastąpić w terminie do 25 dni od dnia złożenia wniosku i zostać przekazany na rachunek bankowy w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jesteś członkiem – musisz więc podać numer konta we wniosku. Zdecydowanie warto zapamiętać te procedury, jako że każdy budowlany przedsiębiorca będzie musiał dokonać takiego zakupu.

Zwrotu zakupionej kasy fiskalnej online możesz dokonać w JPK_V7. Prawo zwrotu jest w tej branży bezterminowe.

Jak widzisz, w większości przypadków – prowadząc firmę budowlaną – będziesz musiał zakupić kasę fiskalną oraz wystawiać nie tylko faktury, ale i paragony za wykonane usługi. Jeśli masz w tej kwestii jakieś wątpliwości lub chciałbyś skorzystać ze zwolnienia z obowiązku posiadania kasy rejestrującej i nie do końca wiesz jak to zrobić, zapraszamy Cię do kontaktu.

Powiązane posty