Katalog budów oraz robót budowlanych wymagających zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej

Ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. – o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, prawodawca istotnie zmodyfikował katalog budów oraz robót budowlanych, które nie wymagają pozwolenia na budowę. Przepisy powołanego aktu wchodzą w życie 19 września 2020 r.

Podstawowym celem proponowanych zmian jest ułatwienie inwestorom ustalenia, jakie budowy oraz roboty budowlane wymagają dokonania zgłoszenia zamiast uzyskania pozwolenia na budowę, a jakie nie wymagają ani pozwolenia na budowę ani nawet zgłoszenia.

 Obecnie te kwestie regulują art. 29 i art. 30 ustawy – Prawo budowlane. Przepisy te w wyniku wielokrotnych nowelizacji stały się nieczytelne dla odbiorców i w istocie utrudniały zamiat ułatwiać proces budowlany (inwestor niejednokrotnie nie jest w stanie odczytać, czy jego inwestycja wymaga pozwolenia na budowę, zgłoszenia, czy w ogóle jest zwolniona z tych obowiązków).

Znowelizowany art. 29 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane w sposób przejrzysty określać będzie katalog budów, które nie wymagają pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia organowi administracji architektoniczno – budowlanej.

Powyższe dotyczy:

1/ wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;

2/ sieci:

a/ elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,

b/ wodociągowych,

c/ kanalizacyjnych,

d/ cieplnych,

e/ gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa;

3/ wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowycho powierzchni zabudowy do 35 m2;

4/ wybranych obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych, ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych, z wyłączeniem budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej,

5/ oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;

6/ zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3;

7/ tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce – w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;

8/ pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m;

9/ instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;

10/ kanalizacji kablowej;

11/ zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach,

12/ obiektów budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868 z późn. zm.) w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów;

13/ obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza śródlądowymi drogami wodnymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;

14/ wolno stojących:

a/ parterowych budynków gospodarczych,

b/ garaży,

c/ wiat,

– o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;

15/ przydomowych:

a/ ganków,

b/ oranżerii (ogrodów zimowych)

– o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;

16/ wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki;

17/ parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa, sytuowanych na obszarze Natura 2000;

18/ gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni terenu, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa, sytuowanych na obszarze Natura 2000;

19/ stanowisk postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, sytuowanych na obszarze Natura 2000;

20/ boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji,

21/ ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m;

22/ przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2;

23/ co do zasady przyłączy:

a/ elektroenergetycznych,

b/ wodociągowych,

c/ kanalizacyjnych,

d/ gazowych,

e/ cieplnych,

f/ telekomunikacyjnych;

24/ kanałów technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 i 471), w pasie drogowym w ramach przebudowy drogi;

25/ stacji ładowania, w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. – o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124 z późn. zm.), z wyłączeniem infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 3 tej ustawy;

26/ niecek dezynfekcyjnych, w tym niecek dezynfekcyjnych z zadaszeniem;

27/ podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych;

28/ obiektów małej architektury w miejscach publicznych;

29/ obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:

a/ płyt do składowania obornika,

b/ szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę,

c/ naziemnych silosów na materiały sypkie, o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 7 m,

d/ silosów na kiszonkę;

30/ stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3.

Znowelizowany art. 29 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane w sposób przejrzysty określać będzie zestawienie robót budowlanych, które wymagających zgłoszenia organowi administracji architektoniczno – budowlanej. Powyższe dotyczy:

1/ przebudowy:

a/ przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany,

b/ obiektów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2, 3, 9, 11 – 13 oraz 30 ustawy – Prawo budowlane (sieci, wolno stojące budynki stacji transformatorowe, instalacje zbiornikowe na gaz płynny etc.),

c/ sieci gazowych oraz sieci elektroenergetycznych innych niż wymienione w ust. 1 pkt 2 lit. a i e ustawy – Prawo budowlane (sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV oraz gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa),

d/ dróg, torów i urządzeń kolejowych,

e/ polegającej na dociepleniu budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m,

f/ instalacji odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW wykorzystujących hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261 i 284);

2/ remotnu:

a/ budowli, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,

b/ budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę – w  zakresie przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych;

3/ instalowania:

a/ na obiektach budowlanych stanowiących albo niestanowiących całości techniczno – użytkowej urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i urządzeń zasilających, o wysokości powyżej 3 m,

b/ krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego,

c/ tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym,

d/ wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych,

e/ mikroinstalacji biogazu rolniczego, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. – o odnawialnych źródłach energii.

Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego budowy albo robót budowlaneych będzie mógł wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzja o pozwoleniu na budowę będzie niezbędna w przypadku przedsięwzięć, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz przedsięwzięć wymagającyh przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, z wyłączeniem przedsięwzięć, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 17 – 19 ustawy – Prawo  budowlane.

Roboty budowlane, o których mowa w art. 29 ust. 1 – 4, wykonywane:

1/ przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków – wymagać będą decyzji o pozwoleniu na budowę,

2/ na obszarze wpisanym do rejestru zabytków – wymagać będą dokonania zgłoszenia

– przy czym do wniosku o decyzję o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia nieodzowne będzie dołączenie pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Źródła:

1/ ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 471 z dnia 18 marca 2020 r.).

Powiązane posty