Nowe uproszczone procedury budowlane

Nowe przepisy obowiązują od 28 czerwca br. Dzięki nim uproszczone zostały procedury związane z przygotowaniem, rozpoczęciem i zakończeniem niektórych inwestycji.

Zlikwidowano wymóg uzyskiwania pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego bez względu na gabaryty na rzecz tzw. milczącej zgody. Od teraz urzędnicy nie będą musieli też powiadamiać właścicieli nieruchomości sąsiadujących z inwestycją.Rezygnacja z pozwoleń na budowę i przebudowę domu jednorodzinnego: Zamiast pozwolenia dla części inwestycji, wystarczy dostarczyć zgłoszenie (zgodnie z art. 30 Prawa Budowlanego) budowy wraz z projektem budowlanym i dokumentami w trybie pozwolenia na budowę dla tego budynku. Projekt musi być zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy. Zgodnie ze zmianami, na wybudowanie domu jednorodzinnego nie będziemy musieli mieć już pozwolenia. Wystarczy, że zgłosimy budowę. – Oczywiście zachowany zostaje element kontroli organów budowlanych nad tym, co my budujemy. W ciągu 30 dni od zgłoszenia organ może wnieść sprzeciw.


Zwolnienia z pozwolenia na budowę dotyczyć będą:

  • wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej,
  • wolnostojących parterowych budynków gospodarczych w tym, garaży, altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie powinna przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki
  •  wolnostojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki,
  • wolnostojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2,
  • przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę
  •  zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3,
  • zjazdów z dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach,
  •  przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m 2
  • sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, cieplnych, telekomunikacyjnych,
  •  dociepleniu budynków o wysokości od 12 do 25 m.

Roboty budowlane i inwestycje, które nie wymagają ani pozwolenia, ani zgłoszenia: wiaty o powierzchni do 50 m2, sytuowane na działce, na której znajduje si ę budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, docieplenie budynków o wysokości do 12 m, ogrodzenia o wysokości do 2,2 m.

Wydawanie pozwoleń na budowę będzie możliwe w sytuacji, gdy inwestor uzna, że jest to dla niego korzystniejsze.

Mniej formalności dotyczących projektu. Do minimum zostanie ograniczona lista obowiązkowych opinii i zapewnień, co spowoduje zniesienie obowiązku dołączania oświadczeń o: zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych. Zniesiony zostanie także obowiązek dostarczenia oświadczenia zarządcy drogi o możliwości połączenia działki, na której będzie obiekt z drogą publiczną.

Skrócono także czas oczekiwania na tzw. „milczącą zgodę na użytkowanie” (brak sprzeciwu administracji) – z 21 do 14 dni – w przypadku obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zgłoszenia.

Powiązane posty