Tzw. „tarcza antykryzysowa” to pakiet ustaw, które przeciwdziałać mają gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa. Pakiet ów obejmuje:

1/ ustawę z dnia 31 marca 2020 r. – o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19,
2/ ustawę z dnia 31 marca 2020 r. – o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR) oraz
3/ projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (polityka nowej szansy), który nie został jeszcze uchwalony.
Powołane akty weszły w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.

Wyciąg z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. – o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) – zwana dalej specustawą, zmienionej ustawą z dnia 31 marca 2020 r. – o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) – zwana dalej ustawą nowelizującą.


I. Rozwiązania skierowane do przedsiębiorców związane z zatrudnianiem pracowników

1/ Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy (środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID – 19, środki z FGŚP na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy) – art. 15g specustawy.
2/ Dofinansowanie dla mikroprzedsiębiorców, małych oraz średnich przedsiębiorców części kosztów wynagrodzeń pracowników i innych osób świadczących usługi oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku określonej wielkości spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID – 19 – art. 15zzb specustawy.
3/ Dopuszczalność ograniczenia nieprzerwanego minimalnego odpoczynku dobowego (z 11 godzin do 8 godzin) i nieprzerwanego minimalnego odpoczynku tygodniowego(z 35 godzin do 32 godzin) – art. 15zf specustawy.
4/ Dopuszczalność zawarcia porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy – art. 15zf specustawy.
5/ Dopuszczalność zawarcia porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami – art. 15zf specustawy.
6/ Zwolnienie młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty (przy jednoczesnym zachowaniu przez pracodawcę prawa do refundacji) – art. 15f specustawy.
7/ Możliwość polecenia pracownikowi wykonywania przez czas oznaczony pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania, tzw. pracy zdalnej – art. 3 specustawy.
8/ Zawieszenie wykonywania niektórych obowiązków w zakresie badań okresowych pracowników, kierowców wykonujących przewóz drogowy oraz maszynistów w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – art. 12a specustawy.
9/ Rekompensata kosztów wynagrodzenia wypłacanego osobom niepełnosprawnym, poniesionych przez zakłady aktywności zawodowej – art. 15a specustawy.

II. Rozwiązania w zakresie obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne,
dodatkowe świadczenia z ZUS

1/ Zwolnienie płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na FP, FS, FGŚP lub FEP, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r. – art. 31zo specustawy.
2/ Zwolnienie płatnika składek, będącego osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, na jego wniosek, z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek ZUS należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli prowadził działalność przed 1 lutego 2020 r. i jeżeli przychód z tej działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej – art. 31zo specustawy.
3/ Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługujący ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem – art. 4 specustawy.
4/ Rezygnacja z ustalenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności składek ZUS – art. 15zb specustawy.

III. Inne formy wsparcia skierowane do przedsiębiorców, osób wykonujących umowę agencyjną, umowę zlecenia, umowę o świadczenie usług, umowę o dzieło

1/ Świadczenie postojowe dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą oraz dla osoby wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło – art. 15zq – art. 15zx specustawy.
2/ Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID – 19 – art. 15zzc specustawy.
3/ Pożyczka ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy – art. 15zzd specustawy.
4/ Poręczenia i gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego spłaty kredytów zaciągniętych przez średnich i dużych przedsiębiorców – art. 15zzzd specustawy.
5/ Możliwość udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych przypadających Skarbowi Państwa lub jednostce samorządu terytorialnego z tytułu gospodarowania nieruchomościami – art. 15zzze oraz art. 15zzzg specustawy.
6/ Możliwość odstąpienia przez jednostki samorządu terytorialnego od dochodzenia przypadających im należności o charakterze cywilnoprawnym – art. 15zzzf specustawy.
7/ Dopuszczalność zmiany warunków lub terminów spłaty kredytu lub pożyczki udzielonej mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy – art. 31f specustawy.
6/ Dopuszczalność zmiany warunków umowy dotyczącej usług i instrumentów rynku pracy oraz innych form wsparcia realizowanych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w zakresie niezbędnym do niwelowania i ograniczenia negatywnych skutków COVID – 19 (poprzez np. wydłużenie terminu na jej realizację) – art. 15zzf specustawy.

IV. Zamówienia publiczne

1/ Wyłączenie stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych w odniesieniu do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID – 19, jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego – art. 6 specustawy.
2/ Nowe prawa i obowiązki stron umowy w sprawie zamówienia publicznego w związku ze stwierdzeniem, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID – 19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy – art. 15r specustawy.

V. Podatek PIT oraz CIT

1/ Obniżenie dochodu uzyskanego w 2019 r. o stratę z powodu epidemii COVID – 19 (rozliczenie straty za 2019 rok w 2020 roku) – art. 4 i 6 ustawy nowelizującej.
2/ Podniesienie limitów zwolnień przedmiotowych – art. 4 ustawy nowelizującej.
3/ Nowe zwolnienia z opodatkowania – art. 4 ustawy nowelizującej.
4/ Odliczenie od podstawy opodatkowania darowizn na przeciwdziałanie COVID – 19 – art. 4 i 6 ustawy nowelizującej.
5/ Odroczenie wpłaty zaliczek PIT przez płatników – art. 4 ustawy nowelizującej.
6/ Przedłużenie terminu zapłaty podatku od przychodów z budynków w przypadku poniesienia negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu epidemii COVID – 19 – art. 4 i 6 ustawy nowelizującej.
7/ Zwolnienie z obowiązku zwiększenia dochodu o wartość nieuregulowanego zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego w przypadku poniesienia negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu epidemii COVID – 19 – art. 4 i 6 ustawy nowelizującej.
8/ Dopuszczalność rezygnacji z uproszczonej formy uiszczania zaliczek – art. 4 i 6 ustawy nowelizującej.
9/ Jednorazowa amortyzacja środków trwałych – art. 4 i 6 ustawy nowelizującej.
10/ Koszty kwalifikowane na działalność badawczo-rozwojową – art. 4 i 6 ustawy nowelizującej.
11/ Rozliczenie kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej – art. 4 i 6 ustawy nowelizującej.
12/ Odroczenie terminu złożenia rozliczenia rocznego – art. 15zzj specustawy, rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych.
13/ Przedłużenie terminu do złożenia informacji o cenach transferowych – art. 31z specustawy.

VI. Podatek VAT

1/ Przesunięcie terminu obowiązywania nowego JPK_VAT dla dużych przedsiębiorców na dzień 1 lipca 2020 r. (zamiast pierwotnego 1 kwietnia 2020 r.) – art. 63 ustawy nowelizującej.
2/ Przesunięcie terminu wejścia w życie nowej matrycy stawek podatku VAT na dzień 1 lipca 2020 r. – art. 63 ustawy nowelizującej.
3/ Wprowadzenie możliwości wystawienia i wydania nabywcy paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży, za jego zgodą – art. 32 ustawy nowelizującej.
4/ Przesunięcie terminu wejścia w życie przepisów o wiążących informacjach stawkowych (WIS) na dzień 1 lipca 2020 r. – art. 63 ustawy nowelizującej.

VII. Pozostałe podatki i opłaty

1/ Możliwość wprowadzenia przez radę gminy, za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, określonym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19 – art. 15p specustawy.
2/ Możliwość przedłużenia przez radę gminy, określonym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r. – art. 15q specustawy.
3/ Odroczenie poboru podatku od sprzedaży detalicznej, który miał się rozpocząć z dniem 1 lipca 2020 r. – zobowiązanie do zapłaty podatku od przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od dnia 1 stycznia 2021 r. – art. 47 ustawy nowelizującej.
4/ Zmiana terminu wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 – 30 czerwca 2020 r. (może zostać przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów) – art. 15j specustawy.

VIII. Inne

1/ Ustalenie cen maksymalnych i marż dla produktów i wyrobów, które mogą być wykorzystane w związku z przeciwdziałaniem COVID – 19 lub których dostępność jest zagrożona; zakaz stosowania cen lub marż wyższych niż ustalone ceny lub marże maksymalne – art. 8 – art. 8b specustawy.
2/ Przedłużenie terminów na zawarcie umów o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych – art. 54 ustawy nowelizującej.
3/ Nowe terminy realizacji obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych wynikających z przepisów o rachunkowości, finansach publicznych i o podatku dochodowym od osób fizycznych – art. 15zzh specustawy.

Zródła:
1/ ustawa z dnia 2 marca 2020 r. – o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374),
2/ ustawa z dnia 31 marca 2020 r. – o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Powiązane posty