Uprawnienia konstrukcyjne – na co pozwalają?

Uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno-budowlanej (które najczęściej nazywa się w skrócie konstrukcyjnymi) mogą obejmować kierowanie robotami budowlanymi oraz projektowanie albo projektowanie oraz kierowanie robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie lub też bez ograniczeń. Czym może zajmować się osoba, która ma uprawnienia konstrukcyjne?

Zakres uprawnień konstrukcyjnych – na co pozwala?

Istnieją dwa najważniejsze rodzaje uprawnień konstrukcyjnym. Pierwszym z nich są uprawnienia bez ograniczeń, które pozwalają na projektowanie konstrukcji obiektów albo kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji a także architektury danego budynku.

Drugi rodzaj uprawnień konstrukcyjnym, czyli uprawnienia konstrukcyjne w ograniczonym zakresie pozwalają na projektowanie konstrukcji obiektów albo kierowanie robotami budowlanymi, które dotyczą konstrukcji obiektu o kubaturze budynku nieprzekraczającego 1000 metrów sześciennych, jak również:

 • mającego maksymalną wysokość do 12 metrów nad poziomem terenu, nie więcej niż 3 kondygnacje naziemne, których wysokość nie przekracza 4,8 metra;
 • jest posadowiony na głębokości nieprzekraczającej 3 metrów poniżej poziomu terenu – bezpośrednio na stabilnym gruncie nośnym;
 • nie zawiera elementów sprężanych wstępnie na budowie;
 • nie wymaga uwzględniania wpływu eksploatacji górniczej;
 • posiada elementy konstrukcyjne o rozpiętości maksymalnej 6 metrów oraz wysięg wsporników do 2 metrów.

Istnieją jednak również inne rodzaje uprawnień budowlanych, które poniżej pokrótce scharakteryzujemy.

Uprawnienia w specjalności inżynieryjnej mostowej

Tego rodzaju uprawnienia również dzielą się na te w ograniczonym zakresie oraz bez ograniczeń. Uprawnienia w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń pozwalają na przykład na obliczanie świateł mostów i przepustów i kierowanie robotami budowlanymi związanymi z drogowymi obiektami inżynieryjnymi oraz obiektami takimi jak mosty, wiadukty, tunele czy podziemne przejścia dla pieszych. Z kolei takie uprawnienia w ograniczonym zakresie pozwalają na przykład na kierowanie robotami budowlanymi jednoprzęsłowych obiektów mostowych.

Uprawnienia w specjalności inżynieryjnej drogowej

Tego rodzaju uprawnienia w wariancie bez ograniczeń polegają na kierowaniu robotami budowlanymi związanymi z drogami publicznymi (z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich) oraz drogami dla ruchu oraz postoju statków powietrznych. Z kolei uprawnienia w specjalności inżynierskiej drogowej umożliwiają na przykład kierowanie robotami budowlanymi powiązanymi z drogami klas lokalnych, dojazdowych oraz wewnętrznych.

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności kolejowej

Podobnie jak powyższe rodzaje uprawnień budowlanych, występują w wariancie ograniczonym oraz bez ograniczeń. Umożliwiają one prowadzenie prac w odniesieniu do stacji i linii kolejowych oraz bocznic kolejowych.

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej

Tego rodzaju uprawnienia również mogą być ograniczone lub nie. Ich posiadacz ma prawo do kierowania robotami budowlanymi związanymi z morskimi budowlami hydrotechnicznymi – zarówno tymczasowymi jak i stałymi takiej klasy, na którą pozwalają nabyte przez niego uprawnienia.

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej wyburzeniowej

Choć cieszą się małym zainteresowaniem wśród osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień, wcale nie są mniej istotne od innych uprawnień budowlanych. Związane są z projektowaniem prac rozbiórkowych albo kierowania nimi – z użyciem materiałów wybuchowych.

Wyróżniamy także:

 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych;
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych oraz kanalizacyjnych;
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
 • uprawnienia mistrza.

Jak widzisz, rodzajów uprawnień budowlanych jest naprawdę dużo. Jeśli jednak chodzi o omawiane dzisiaj przede wszystkim uprawnienia budowlano-konstrukcyjne, w zależności od ich zakresu, oprócz projektowania, możesz także kierować stworzeniem konstrukcji samego obiektu. Jeśli Twoje uprawnienia nie są ograniczone, masz prawo również do ingerowania w rozwiązania w zakresie architektury.

Powinieneś wiedzieć również, że uprawnienia do projektowania w danej specjalności pozwalają również na wykonanie projektu zagospodarowania terenu albo działki – oczywiście w zakresie Twojej specjalności. Co to oznacza w praktyce? Jeśli masz uprawnienia konstrukcyjno-budowlane, możesz zająć się sporządzeniem projektu zagospodarowania działki albo terenu w zakresie konstrukcji.

Ważny jest również fakt, że mając tego rodzaju uprawnienia, możesz nie tylko projektować czy zarządzać budową. Mówiąc wprost – uprawnienia do projektowania umożliwiają nie tylko projektowanie, zaś uprawnienia do kierowania robotami nie tylko na kierowanie budową. Osoba, która ma uprawnienia budowlane, nazywana konstruktorem, może również wykonywać inne czynności. Jakie?

Uprawnienia budowlane wykonawcze oraz projektowe – jaki mają zakres?

Dzięki zdobyciu uprawnień budowlanych do projektowania będziesz mógł:

 • tworzyć projekty;
 • sprawdzać projekty (jedynie w przypadku uprawnień bez ograniczeń);
 • sprawować kontrolę techniczną utrzymania obiektów budowlanych;
 • sprawować nadzór autorski.

Z kolei dzięki zdobyciu uprawnień budowlanych do kierowania będziesz mógł:

 • kierować robotami budowlanymi oraz budowami;
 • wykonywać nadzór inwestorski;
 • kierować wytwarzaniem elementów konstrukcyjnych niezbędnych na budowie oraz kontrolować i nadzorować ten proces;
 • sprawować kontrolę techniczną utrzymania obiektów budowlanych.

Powiązane posty