Uproszczony tryb uchwalania miejscowego planu

Uproszczony tryb uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego to nowa procedura wprowadzona w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która weszła w życie 24 września 2023 r.

Czym jest postępowanie uproszczone? 

Postępowanie uproszczone to nowy tryb, który może być wykorzystany nie tylko przy uchwalaniu, ale i w procedurze zmiany MPZP.

Kiedy można zastosować procedurę uproszczoną? 

Procedurę uproszczoną można zastosować w ściśle określonych przypadkach, takich jak:

 • Lokalizacja instalacji odnawialnych źródeł energii innych niż elektrownie wiatrowe.
 • Zmiana MPZP dotycząca wyłączenia wprowadzenia ustaleń wynikających z uwarunkowań hydrologicznych, geologicznych, geomorfologicznych lub przyrodniczych dotyczących występowania powodzi i związanych z tym ograniczeń.
 • Zmiana przeznaczenia terenu niepowodująca zmiany obowiązującego zakazu zabudowy lub ograniczeń zabudowy i zagospodarowania terenu.
 • Zmiana ustaleń dotyczących kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu o wartość nie większą niż 10% wartości obowiązujących parametrów i wskaźników.
 • Zmiana ustaleń dotyczących sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
 • Zmiana ustaleń dotyczących kolorystyki obiektów budowlanych lub pokrycia dachów.
 • Zmiana przebiegu linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania lub linii zabudowy o nie więcej niż 1 m.

Jakie są wyjątki? 

Oczywiście są również wyjątki. Postępowania uproszczonego nie będzie mogło zostać zastosowane w sytuacji gdy plan miejscowy albo jego zmiana dotyczą:

 • Lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
 • Przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
 • Obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.
 • Obszarów szczególnego zagrożenia powodzią.
 • Terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy.
 • Inwestycji lokalizowanych na obszarze parków narodowych i ich otulin, rezerwatów przyrody i ich otulin.
 • Obiektów i obszarów uznanych za pomniki historii.
 • Gruntów zmeliorowanych.

Rola wojewody

Zastosowanie uproszczonej procedury uzależnione jest od zgody wojewody. Decyzja wojewody nie jest uznaniowa. Jego zadaniem jest tylko ocena, czy ze względu na przedmiot zmiany procedura uproszczona może mieć zastosowanie. Termin na wyrażenie zgody wynosi 14 dni od dnia wystąpienia o wyrażenie zgody. Nieprzedstawienie stanowiska w tym terminie uważa się za równoznaczne z wyrażeniem zgody.

Projekt planu jest pierwszym krokiem po podjęciu uchwały inicjującej. O tym czy jest możliwe przeprowadzenie procedury uproszczonej wypowiedzieć ma się się wojewoda. Wydanie zgody zależne będzie od jego oceny, czy spełnione zostały kryteria określone w ustawie.

Ważnym ułatwieniem, wpływającym na znaczne skrócenie czasu procedowania dokumentu, jest umożliwienie jednoczesnego wystąpienia do wojewody, wystąpienia o opinie i uzgodnienia oraz ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji społecznych.

Dodatkowe uproszczenia obejmują również dopuszczenie ograniczenia zakresu konsultacji społecznych, a także skrócenia terminu konsultacji, uzgadniania i opiniowania.

Co gdy warunki zastosowania postępowania uproszczonego nie zostaną spełnione?

W sytuacji, gdy warunki zastosowania postępowania uproszczonego nie zostaną spełnione w toku procedury, aby nie było konieczności jej ponawiania od początku za uzasadnioną uznano kontynuację procedury w trybie opisanym w art. 17 od etapu uzgadniania i opiniowania projektu planu miejscowego w niezbędnym zakresie, uznając przeprowadzone wcześniej czynności za wystarczające do pominięcia wcześniejszych etapów.

Powiązane posty