Najwcześniej w drugiej połowie 2014 roku dojdzie do zmiany ustawy Prawo Budowlane. Projekt noweli prawa budowlanego, dotyczyć będzie głównie budownictwa jednorodzinnego, ma na celu uproszczenie procedury administracyjnej i przyśpieszenie uzyskiwania zgód na użytkowanie. Zmiany – jak zakładają autorzy projektu – mają zmniejszyć obciążenia administracyjne inwestorów budowlanych i przyspieszyć proces uzyskiwania zgody na budowę.

Nowela zakłada zniesienie wymogu uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę w odniesieniu do domów jednorodzinnych, „których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane”. Obowiązek uzyskania pozwolenia, w takich przypadkach – według zapisów projektu – ma być zastąpiony zgłoszeniem z projektem budowlanym.

Nowelizacja rozszerza także katalog obiektów budowlanych oddawanych do użytku na podstawie zawiadomienia o zakończeniu budowy. Projekt znosi także obowiązek załączania do projektu budowlanego oświadczeń właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu energii, wody, ciepła i gazu oraz o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, oraz oświadczeń właściwego zarządcy drogi o możliwości dostępu do drogi publicznej. Spełnienie przez budynek warunków w zakresie podłączenia do mediów będzie weryfikowane na etapie zgłoszenia terminu rozpoczęcia robót budowlanych. Nowe przepisy przewidują też zniesienie obowiązku zgłoszenia zamierzonego terminu rozpoczęcia prac. Jak podkreślono w uzasadnieniu, „obecnie obowiązujące regulacje wskazują, w jakim przedziale czasowym możliwa jest realizacja inwestycji (od dnia, gdy decyzja o pozwolenie na budowę jest wykonalna, do dnia utraty przez niej terminu ważności – 3 lata). W tej sytuacji obciążanie inwestora dysponującego ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę, obowiązkiem dokonania jeszcze jednej czynności administracyjnego jest zbędne”. Nowe przepisy miałyby wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Powiązane posty