Zmiany w upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka 2016 roku nie będzie zasadniczo różnić się od tej z roku 2015. Niemniej Nowy Rok przyniesie trzy ważne zmiany, które w sposób istotny zmienią sytuacje niektórych dłużników, a nawet mogą sparaliżować instytucję upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka na wniosek wierzyciela

Na chwilę obecną upadłość konsumencka może zostać ogłoszona jedynie na wniosek dłużnika. Od 2016 r. ma się to jednak zmienić i upadłość konsumencka będzie mogła zostać przeprowadzona również na wniosek złożony przez wierzyciela. Zgodnie z nowymi przepisami wierzyciel będzie miał prawo zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości byłego przedsiębiorcy, po zaprzestaniu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej, jeżeli od dnia wykreślenia jej z właściwego rejestru nie upłynął rok. Dotyczy to także byłych wspólników osobowych spółek handlowych oraz osób, które faktycznie prowadzili działalność gospodarczą pomimo jej niezarejestrowania, jeżeli od dnia zaprzestania prowadzenia działalności nie upłynął rok. Postępowanie wszczęte w stosunku do wyżej wskazanych osób na skutek wniosku wierzyciela będzie prowadzone według przepisów o upadłości konsumencie.Niestety dla wielu dłużników jest to powód do zmartwienia. Jeżeli bowiem dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa lub zachodzą w stosunku do jego osoby pozostałe okoliczności skutkujące oddaleniem wniosku, to nie ma on co liczyć na pełne oddłużenia. W jego sytuacji upadłość konsumencka będzie oznaczała likwidację majątku bez umorzenia niespłaconych w toku postępowania upadłościowego długów. Nie pomogą tu nawet względy słuszności lub względy humanitarne, które w przypadku złożenia wniosku przez samego dłużnika dają mu jeszcze szanse na nowy start.Taki stan rzeczy w praktyce będzie oznaczał wyścig między wierzycielami, a co niektórymi dłużnikami, o to kto pierwszy złoży wniosek o ogłoszenie upadłości. Przy czym przepisy w ogóle nie regulują kwestii kolizji między wnioskiem wierzyciela, a wnioskiem dłużnika. W przypadku wpłynięcia do sądu obu wniosków nie wiadomo któremu z nich i w oparciu o jakie zasady sąd da pierwszeństwo.

Były przedsiębiorca nie musi już czekać roku 

Niewątpliwie dobrą wiadomość dla byłych przedsiębiorców jest zniesienia rocznego okresu wyczekiwania na możliwość złożenia wniosku o upadłość konsumencką. Dotychczas bowiem między zakończeniem i wyrejestrowaniem działalności gospodarczej a złożeniem wniosku musiał upłynąć rok. Dłużnik w tym okresie miał bowiem nadal możliwość złożenia wniosku o upadłość dla przedsiębiorców. Od 01 stycznia 2016 r. wniosek o upadłość konsumencką będzie można złożyć zaraz następnego dnia po zakończeniu i wyrejestrowaniu swojej działalności gospodarczej.

Wniosek o upadłość konsumencką na formularzu

Do 01 stycznia 2016 r. wniosek o upadłość konsumencką będzie składany na formularzu. Uchybienie temu obowiązkowi będzie stanowiło brak formalny wniosku, a co za tym idzie skutkowało wezwaniem dłużnika do uzupełnienia rzeczonego braku poprzez złożenia wniosku na formularzu i to pod rygorem jego zwrotu.

Powiązane posty