Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest spółka M.Repelewicz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych SKA, , tel.: +48 605730763 mail: kancelaria@repelewicz.com, NIP 71233119754, KRS 0000639253 (dalej: „Kancelaria”).
 2. Kancelaria przetwarza następujące kategorie danych:
  1. dane kontaktowe, tj. imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer identyfikacyjny, dane przekazane w trakcie realizacji umowy,
  2. inne dane niezbędne do wykonania przez Kancelarię umowy w zakresie jej wykonania oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń, a także w związku z koniecznością dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 3. Kancelaria przetwarza Pani/Pana dane w celach związanych z:
  1. realizacją umowy, która została zawarta z Panią/Panem,
  2. wypełnienia obowiązków w interesie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy,
  3. wykonania przez Kancelarię obowiązków prawnych, sprawozdawczych, księgowych,
  4. w przypadku kierowania do Kancelarii zapytań za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie https://kgkancelaria.pl/kontakt/ dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania kierowane za pomocą formularza kontaktowego – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi Pana/Pani zgoda.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
  1. realizacją obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii,
  2. zapewnienie wykonania obowiązków związanych z zawartą z Panią/Panem umową,
  3. prawnie uzasadniony interes administratora, który polega również na umożliwieniu kontaktowania się z Panią/Panem, wymiany korespondencji, w celach związanych prowadzonymi postępowaniami.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w zakresie obsługi finansowo-księgowej, informatycznej, kurierskiej, a także współpracującym z nią kancelariom oraz innym podmiotom, które są niezbędne aby prawidłowo wykonać umowę.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z umową.
 7. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  1. w zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pana prawo jej wycofania, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonania na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  2. prawo dostępu do swoich danych osobowych;
  3. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych;
  4. prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych;
  5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
  6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora;
  7. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
  8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych osobowych.
 8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 9. W związku z przetwarzaniem Pan / Pani danych osobowych, decyzje dotyczące Pani/Pana nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka).

Klauzula informacyjna – postępowania

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest spółka M.Repelewicz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych SKA, , tel.: +48 605730763 mail: kancelaria@repelewicz.com, NIP 71233119754, KRS 0000639253 (dalej: „Kancelaria”).
 2. Kancelaria przetwarza następujące kategorie danych:
  1. dane kontaktowe, tj. imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer identyfikacyjny,
  2. inne dane niezbędne z uwagi na pełnienie przez administratora funkcji syndyka, nadzorcy, tymczasowego nadzorcy sądowego, zarządcy, zarządcy przymusowego, likwidatora. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzonymi postępowaniami.
 3. Kancelaria przetwarza Pani/Pana dane w celach związanych z:
  1. wszczęciem, prowadzeniem i zakończeniem prowadzonych postepowań, w tym upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
  2. wykonania przez Kancelarię obowiązków prawnych, sprawozdawczych, księgowych,
  3. realizacji orzeczeń, zarządzeń sądów.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
  1. realizacją obowiązków ciążących na Kancelarii, a wynikających z prowadzonych postępowań i orzeczeń właściwych sądów,
  2. prawnie uzasadniony interes administratora, który polega również na umożliwieniu kontaktowania się z Panią/Panem, wymiany korespondencji, w celach związanych prowadzonymi postępowaniami.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w zakresie obsługi finansowo-księgowej, informatycznej, kurierskiej, a także współpracującym z nią kancelariom oraz innym podmiotom, które są niezbędne aby prawidłowo prowadzić postępowania.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z postępowaniami.
 7. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych;
  2. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych;
  3. prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych;
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
  5. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora;
  6. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych osobowych.
 8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 9. W związku z przetwarzaniem Pan / Pani danych osobowych, decyzje dotyczące Pani/Pana nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka).