Blog

Na powyższe pytanie odpowiedzi udzielił TSUE w postanowieniu z dnia 10 czerwca 2021 roku (sprawa C-198/20 dotycząca tzw. „nieczytającego konsumenta”), wskazując, że: ochrona przewidziana w dyrektywie Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich przysługuje każdemu konsumentowi, a nie tylko temu,...
Czytaj więcej
W 2019 roku banki oraz SKOK-i udzieliły łącznie 7,45 mln kredytów konsumpcyjnych o wartości 88,66 mld zł (w tym samych tylko kredytów gotówkowych na łączną kwotę 72 mld zł). Ponadto, na przestrzeni całego 2019 roku firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły 2,75 mln pożyczek na łączną kwotę...
Czytaj więcej
Stwierdzenie nieważności umowy kredytu udzielonego w CHF (stanowiące konsekwencję zastosowania klauzuli indeksacyjnej lub denominacyjnej o charaketrze abuzywnym) powoduje, że umowa traktowana jest tak, jakby nigdy nie została zawarta – nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Następstwem powyższego jest potrzeba dokonania rozliczeń z tytułu spełnionych przez strony...
Czytaj więcej
Regulację kształtującą solidarną odpowiedzialność inwestora i wykonawcy (generalnego) wobec podwykonawcy wprowadzono do Kodeksu cywilnego ustawą z dnia 14 lutego 2003 roku – o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2003.49.408). Celem sformułowania przepisu art. 647 (1) Kodeksu cywilnego (dalej k.c.) było przeciwdziałanie...
Czytaj więcej
kartakredytowa
W orzecznictwie sądów krajowych brak jednolitego stanowiska, jeżeli chodzi o wpływ niedozwolonego charakteru klauzuli indeksacyjnej (denominacyjnej) na ważność umowy kredytu frankowego. W efekcie funkcjonują równolegle trzy różne poglądy w tej materii: 1/ abuzywność klauzuli indeksacyjnej powoduje nieważność całej umowy kredytowej (z mocy prawa), 2/ mimo...
Czytaj więcej
1 2 3 8