Blog

Najem okazjonalny jest szczególnym rodzajem najmu dotyczącym lokali mieszkalnych. Dzięki swojej specyfice prawnej gwarantuje on właścicielom nieruchomości skuteczniejszą ochronę ich własności niż w przypadku zwykłego najmu. Co to jest najem okazjonalny? Na wstępie wskazać trzeba, że zagadnienia związane z najmem okazjonalnym reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie...
Czytaj więcej
Elektroniczny Dziennik Budowy, został wprowadzony do polskiego systemu prawnego ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z treścią wskazanej wyżej nowelizacji w przypadku robót budowlanych wymagających ustanowienia kierownika budowy prowadzi się dziennik budowy zgodnie...
Czytaj więcej
Od 1 stycznia 2023 r. zaczął działać system EKOB, czyli Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego. Narzędzie to zostało wprowadzone wraz z nowelizacją ustawy Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 2022 r.. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację systemu Elektronicznej Książki Obiektu Budowlanego jest GUNB. Elektroniczna książka obiektu budowlanego...
Czytaj więcej
Certyfikat energetyczny jest dokumentem, który opisuje jakość domu lub mieszkania w zakresie zużycia energii. Stanowi część wymaganej dokumentacji technicznej nieruchomości. Certyfikat zawiera rozwiązania zmniejszające zużycie energii oraz ograniczające wydatki związane są z eksploatacją. Świadectwo dokładnie określa wysokość energii niezbędnej do standardowego użytkowania budynku. Wskazuje więc zużycie...
Czytaj więcej
Aktualnie w obrocie gospodarczym kary umowne stanowią element niemalże każdej umowy zawieranej w branży budowlanej. Są skutecznym narzędziem do dyscyplinowania drugiej strony umowy do należytego i terminowego wykonania zobowiązania. Zgodnie z art. 483 § 1 Kodeksu cywilnego kara umowna to zastrzeżenie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub...
Czytaj więcej
1 2 3 11