Blog

W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania obiektu inwestorzy mogą dochodzić swoich roszczeń od wykonawców robót budowlanych na trzy sposoby: żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych, skorzystać z rękojmi za wady fizyczne obiektu lub skorzystać z gwarancji jakości.  Jakie są różnice między rękojmia a gwarancją opowiem w dzisiejszym odcinku,...
Czytaj więcej
Tym wpisem chcielibyśmy rozpocząć cykl wpisów na temat zmian wprowadzonych nową ustawą deweloperską, zaczynając w dniu dzisiejszym od problematyki odbioru budynków. Z dniem 1 lipca 2022 roku weszła w życie Ustawa z dnia 20 maja 2021 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu...
Czytaj więcej
Na podstawie art. 484 § 2 KC dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, gdy: zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane; kara umowna jest rażąco wygórowana. Przepis art. 484 § 2 KC przyznający dłużnikowi uprawnienie do żądania zmniejszenia kary umownej jest bezwzględnie...
Czytaj więcej
Odstąpienia od umowy o roboty budowlane w ostatnim czasie jest jednym z najczęściej poruszanych tematów. Podyktowane jest to przede wszystkim zmianą warunków rynkowych oraz trudną sytuacja gospodarczą. W tym wpisie postaram się zasygnalizować kluczowe aspekty prawa do odstąpienia od umowy po stronie inwestora jak również wykonawcy. Samo prawo ...
Czytaj więcej
Aktualnie w obrocie gospodarczym kary umowne stanowią element niemalże każdej umowy zawieranej w branży budowlanej. Są skutecznym narzędziem do dyscyplinowania drugiej strony umowy do należytego i terminowego wykonania zobowiązania. Niedocenioną pozostaje instytucja kary gwarancyjnej, która nie jest instrumentem wprost uregulowanym w przepisach prawa, ale jej zastrzeżenie jest możliwe...
Czytaj więcej
1 2 3 4 5 15