Oferta

Zakres naszych usług obejmuje w szczególności:
 • udzielanie porad prawnych z zakresu obowiązującego prawa
 • sporządzanie i opiniowanie umów oraz innych dokumentów stosowanych w
  przedsiębiorstwie
 • rejestracja spółek w Polsce i za granicą, przekształcanie, przygotowywanie aktów
  wewnętrznych spółek prawa handlowego z zakresu prawa handlowego, prawa pracy
 • występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego w postępowaniach sądowych,
  administracyjnych oraz przed organami orzekającymi i urzędami, w tym przed Krajową Izbą
  Odwoławczą oraz w stosunku do osób trzecich w sprawach cywilnych
 • reprezentowanie interesów wierzyciela w egzekwowaniu przysługujących mu wierzytelności
  w toczących się postępowaniach upadłościowych i układowych jego dłużników
 • uczestniczenie w prowadzonych przez Klienta rokowaniach, mediacjach,
 • obsługę organów spółki w pełnym zakresie wykonywanych przez nich czynności, w tym
  również możliwość prowadzenia od strony formalnej zebrań wszystkich organów

Biegle mówimy w języku angielskim oraz rosyjskim.

Czym się zajmujemy?

Nasze specjalizacje

Prawo cywilne

Reprezentujemy na gruncie sądowym klientów, regulując ich stosunki majątkowe oraz niemajątkowe z osobami fizycznymi i prawnymi

Prawo gospodarcze

Wspomagamy małe i duże przedsiębiorstwa z wielu branż, zapewniając im stałą opiekę prawną

Prawo budowlane

Zapewniamy porady prawne w sprawach projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych

Prawo administracyjne

Pomagamy naszym klientom określić ich stosunki i kompetencje
z organami administracji

Prawo spółek handlowych

Zapoznajemy naszych klientów z ich prawami w obszarach tworzenia, organizacji i funkcjonowania spółek handlowych

Prawo cudzoziemców

Usługi kancelarii w tym zakresie kierowane są do osób fizycznych i przedsiębiorców zatrudniających cudzoziemców.

 

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Oferujemy doradztwo w zakresie spraw związanych z zamknięciem działalności lub jej restrukturyzacji

Prawo zamówień publicznych

Pomagamy w organizacji przetargów zleconych przez jednostki samorządu terytorialnego

Klienci indywidualni

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz Klientów indywidualnych nieprowadzących
działalności gospodarczej. Zakres naszych usług obejmuje:

 • udzielanie porad prawnych z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, rodzinnego,
  prawa budowlanego, gospodarki nieruchomościami, prawa konsumenckiego oraz prawa
  karnego
 • sporządzanie pism procesowych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, prawa
  administracyjnego
 • występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego w postępowaniu sądowym oraz
  przed organami orzekającymi i urzędami oraz w stosunku do osób trzecich w sprawach
  cywilnych
 • reprezentacja klienta w postępowaniu mediacyjnym

Wysokość wynagrodzenia jest ustalana podczas indywidualnych rozmów z Klientem. Oprócz
wartości przedmiotu sporu na wysokość wynagrodzenia ma wpływ poziom skomplikowania
sprawy i czas jej trwania.

Zakres naszych usług obejmuje w szczególności:

 • udzielanie porad prawnych z zakresu obowiązującego prawa
 • sporządzanie i opiniowanie umów oraz innych dokumentów stosowanych w przedsiębiorstwie
 • rejestracja spółek w Polsce i za granicą, przekształcanie, przygotowywanie aktów wewnętrznych spółek prawa handlowego z zakresu prawa handlowego, prawa pracy
 • występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami orzekającymi i urzędami, w tym przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w stosunku do osób trzecich w sprawach cywilnych
 • reprezentowanie interesów wierzyciela w egzekwowaniu przysługujących mu wierzytelności w toczących się postępowaniach upadłościowych i układowych jego dłużników
 • uczestniczenie w prowadzonych przez Klienta rokowaniach, mediacjach
 • obsługę organów spółki w pełnym zakresie wykonywanych przez nich czynności, w tym również możliwość prowadzenia od strony formalnej zebrań wszystkich organów

Klienci biznesowi

Gwarancja jakości

Kancelaria może zapewnić, iż dokładamy wszelkich starań, aby nasze usługi były świadczone zgodnie z najlepszą wiedzą, aktualnymi przepisami prawa, rzetelnie i rzeczowo, z troską o interesy i problemy Klienta, w przyjazny i dostępny sposób. W ramach obsługi prawnej zapewniamy fachowość i dyspozycyjność. Dokumenty sporządzamy w języku polskim oraz angielskim. Dodatkowo na życzenie klienta przygotowujemy dokumenty w formie  papierowej oraz elektronicznej.

ZALETY STAŁEJ OBSŁUGI PRAWNEJ

Umowa o stałą obsługę prawną daje klientowi najbardziej komfortowe warunki korzystania z
pomocy prawnej, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów zamawianych usług oraz
dostosowaniu szybkości ich świadczenia do potrzeb danego przedsiębiorcy.

Korzyści, jakie daje zawarcie umowy na stałą obsługę prawną jest wiele, w tym powierzenie
efektu swojej pracy w ręce prawników o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniach
zawodowych, optymalizację kosztów, krótki czas realizacji, łatwość i szybkość kontaktu z
Kancelarią (telefonicznie, pocztą email, faxem), możliwość ustalenia wizyt prawnika w firmie o
określonej godzinie lub w określone dni tygodnia, lepsza, bieżąca znajomość problemów i
spraw wewnętrznych firmy przez Kancelarię, co wpływa na szybkość oraz jakość świadczonych
usług.

WYNAGRODZENIE

Umowa o stałą obsługę prawną zapewnia najdogodniejszą dla Klienta formę korzystania z
pomocy prawnej. Cena takiej usługi jest znacznie niższa niż w przypadku pojedynczych zleceń,
z góry określona i co najważniejsze zapewnia „opiekę prawną” przez cały czas obowiązywania
umowy. Dzięki temu żadne zmiany prawa nie będą dla firmy nieprzyjemnym zaskoczeniem, a
wręcz przeciwnie zmieniające się regulacje spowodują zwiększenie przewagi konkurencyjnej.

Wynagrodzenie za prowadzenie stałej obsługi prawnej firmy jest ustalane:

 • ryczałtowo – wynagrodzenie określane jest poprzez ustalenie z góry konkretnej kwoty
  wynagrodzenia. System ten jest stosowany w przypadkach, kiedy można w przybliżeniu
  określić zakres prac i ich wymiar czasowy
 • według stawek godzinowych – wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu
  poświęconego wykonaniu zlecenia. System ten jest stosowany w przypadkach, kiedy nie
  można z góry określić zakresu prac
 • według wykonywanych czynności – za każdą czynność z osobna, tzw. doraźna obsługa prawna.

Koszt spraw podatkowych, celnych oraz administracyjnych uzależniony jest od wartości
przedmiotu sporu i wynosi zgodnie z przepisami związanymi z kosztami zastępstwa prawnego.

Oprócz wartości przedmiotu sporu na wysokość wynagrodzenia ma wpływ poziom
skomplikowania sprawy i czas jej trwania. W przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie
dokładnego zakresu usług oraz czasu, który będzie musiał być poświęcony na ich świadczenie,
możliwe jest początkowo rozliczanie usług poprzez ustalanie opłaty za każdą czynność z
osobna lub też według stawek godzinowych. Powyższy sposób ustalania wynagrodzenia jest
stosowany również w przypadku, gdy zapotrzebowanie na usługi prawnicze jest zmienne w
poszczególnych miesiącach.