Oferta

Zakres naszych usług obejmuje w szczególności:
 • udzielanie porad prawnych z zakresu obowiązującego prawa
 • sporządzanie i opiniowanie umów oraz innych dokumentów stosowanych w
  przedsiębiorstwie
 • rejestracja spółek w Polsce i za granicą, przekształcanie, przygotowywanie aktów
  wewnętrznych spółek prawa handlowego z zakresu prawa handlowego, prawa pracy
 • występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego w postępowaniach sądowych,
  administracyjnych oraz przed organami orzekającymi i urzędami, w tym przed Krajową Izbą
  Odwoławczą oraz w stosunku do osób trzecich w sprawach cywilnych
 • reprezentowanie interesów wierzyciela w egzekwowaniu przysługujących mu wierzytelności
  w toczących się postępowaniach upadłościowych i układowych jego dłużników
 • uczestniczenie w prowadzonych przez Klienta rokowaniach, mediacjach,
 • obsługę organów spółki w pełnym zakresie wykonywanych przez nich czynności, w tym
  również możliwość prowadzenia od strony formalnej zebrań wszystkich organów

Biegle mówimy w języku angielskim oraz rosyjskim.

Czym się zajmujemy?

Nasze specjalizacje

Prawo cywilne

Reprezentujemy na gruncie sądowym klientów, regulując ich stosunki majątkowe oraz niemajątkowe z osobami fizycznymi i prawnymi

Prawo gospodarcze

Wspomagamy małe i duże przedsiębiorstwa z wielu branż, zapewniając im stałą opiekę prawną

Prawo budowlane

Zapewniamy porady prawne w sprawach projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych

Prawo administracyjne

Pomagamy naszym klientom określić ich stosunki i kompetencje
z organami administracji

Prawo spółek handlowych

Zapoznajemy naszych klientów z ich prawami w obszarach tworzenia, organizacji i funkcjonowania spółek handlowych

Prawo cudzoziemców

Usługi kancelarii w tym zakresie kierowane są do osób fizycznych i przedsiębiorców zatrudniających cudzoziemców.

 

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Oferujemy doradztwo w zakresie spraw związanych z zamknięciem działalności lub jej restrukturyzacji

Prawo zamówień publicznych

Pomagamy w organizacji przetargów zleconych przez jednostki samorządu terytorialnego

Mediacje

Mediacje w sprawach gospodarczych, administracyjnych oraz budowlanych.

Klienci indywidualni

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz Klientów indywidualnych nieprowadzących
działalności gospodarczej. Zakres naszych usług obejmuje:

 • udzielanie porad prawnych z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, rodzinnego,
  prawa budowlanego, gospodarki nieruchomościami, prawa konsumenckiego oraz prawa
  karnego
 • sporządzanie pism procesowych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, prawa
  administracyjnego
 • występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego w postępowaniu sądowym oraz
  przed organami orzekającymi i urzędami oraz w stosunku do osób trzecich w sprawach
  cywilnych
 • reprezentacja klienta w postępowaniu mediacyjnym

Wysokość wynagrodzenia jest ustalana podczas indywidualnych rozmów z Klientem. Oprócz
wartości przedmiotu sporu na wysokość wynagrodzenia ma wpływ poziom skomplikowania
sprawy i czas jej trwania.

Zakres naszych usług obejmuje w szczególności:

 • udzielanie porad prawnych z zakresu obowiązującego prawa
 • sporządzanie i opiniowanie umów oraz innych dokumentów stosowanych w przedsiębiorstwie
 • rejestracja spółek w Polsce i za granicą, przekształcanie, przygotowywanie aktów wewnętrznych spółek prawa handlowego z zakresu prawa handlowego, prawa pracy
 • występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami orzekającymi i urzędami, w tym przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w stosunku do osób trzecich w sprawach cywilnych
 • reprezentowanie interesów wierzyciela w egzekwowaniu przysługujących mu wierzytelności w toczących się postępowaniach upadłościowych i układowych jego dłużników
 • uczestniczenie w prowadzonych przez Klienta rokowaniach, mediacjach
 • obsługę organów spółki w pełnym zakresie wykonywanych przez nich czynności, w tym również możliwość prowadzenia od strony formalnej zebrań wszystkich organów

Klienci biznesowi

Gwarancja jakości

Kancelaria może zapewnić, iż dokładamy wszelkich starań, aby nasze usługi były świadczone zgodnie z najlepszą wiedzą, aktualnymi przepisami prawa, rzetelnie i rzeczowo, z troską o interesy i problemy Klienta, w przyjazny i dostępny sposób. W ramach obsługi prawnej zapewniamy fachowość i dyspozycyjność. Dokumenty sporządzamy w języku polskim oraz angielskim. Dodatkowo na życzenie klienta przygotowujemy dokumenty w formie  papierowej oraz elektronicznej.

ZALETY STAŁEJ OBSŁUGI PRAWNEJ

Umowa o stałą obsługę prawną daje klientowi najbardziej komfortowe warunki korzystania z
pomocy prawnej, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów zamawianych usług oraz
dostosowaniu szybkości ich świadczenia do potrzeb danego przedsiębiorcy.

Korzyści, jakie daje zawarcie umowy na stałą obsługę prawną jest wiele, w tym powierzenie
efektu swojej pracy w ręce prawników o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniach
zawodowych, optymalizację kosztów, krótki czas realizacji, łatwość i szybkość kontaktu z
Kancelarią (telefonicznie, pocztą email, faxem), możliwość ustalenia wizyt prawnika w firmie o
określonej godzinie lub w określone dni tygodnia, lepsza, bieżąca znajomość problemów i
spraw wewnętrznych firmy przez Kancelarię, co wpływa na szybkość oraz jakość świadczonych
usług.

WYNAGRODZENIE

Umowa o stałą obsługę prawną zapewnia najdogodniejszą dla Klienta formę korzystania z
pomocy prawnej. Cena takiej usługi jest znacznie niższa niż w przypadku pojedynczych zleceń,
z góry określona i co najważniejsze zapewnia „opiekę prawną” przez cały czas obowiązywania
umowy. Dzięki temu żadne zmiany prawa nie będą dla firmy nieprzyjemnym zaskoczeniem, a
wręcz przeciwnie zmieniające się regulacje spowodują zwiększenie przewagi konkurencyjnej.

Wynagrodzenie za prowadzenie stałej obsługi prawnej firmy jest ustalane:

 • ryczałtowo – wynagrodzenie określane jest poprzez ustalenie z góry konkretnej kwoty
  wynagrodzenia. System ten jest stosowany w przypadkach, kiedy można w przybliżeniu
  określić zakres prac i ich wymiar czasowy
 • według stawek godzinowych – wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu
  poświęconego wykonaniu zlecenia. System ten jest stosowany w przypadkach, kiedy nie
  można z góry określić zakresu prac
 • według wykonywanych czynności – za każdą czynność z osobna, tzw. doraźna obsługa prawna.

Koszt spraw podatkowych, celnych oraz administracyjnych uzależniony jest od wartości
przedmiotu sporu i wynosi zgodnie z przepisami związanymi z kosztami zastępstwa prawnego.

Oprócz wartości przedmiotu sporu na wysokość wynagrodzenia ma wpływ poziom
skomplikowania sprawy i czas jej trwania. W przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie
dokładnego zakresu usług oraz czasu, który będzie musiał być poświęcony na ich świadczenie,
możliwe jest początkowo rozliczanie usług poprzez ustalanie opłaty za każdą czynność z
osobna lub też według stawek godzinowych. Powyższy sposób ustalania wynagrodzenia jest
stosowany również w przypadku, gdy zapotrzebowanie na usługi prawnicze jest zmienne w
poszczególnych miesiącach.

Mediacje koszty

Mediacje Sądowe
Koszty mediacji skierowanych do mediatora w postępowaniu sądowym zostały uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym.
Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 złotych za całość postępowania mediacyjnego.
W sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz w sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 złotych, a za każde kolejne – 100 złotych, łącznie nie więcej niż 450 złotych.
Zwrotowi podlegają również udokumentowane i niezbędne wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji na pokrycie kosztów:
przejazdów – w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;
wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego, w wysokości nieprzekraczającej 70 złotych za jedno posiedzenie;
korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 złotych.
Do kosztów mediacji dolicza się podatek 23 % VAT.
Niezależnie od wyniku sprawy, sąd może nałożyć na stronę obowiązek zwrotu kosztów wywołanych oczywiście nieuzasadnioną odmową udziału w mediacji:
Jeśli dojdzie do zawarcia ugody przed rozpoczęciem rozprawy, strona otrzyma zwrot 100% opłaty sądowej, którą zapłaciła wnosząc sprawę do sądu.
Jeśli do zawarcia ugody przed mediatorem dojdzie na późniejszym etapie procesu (po rozpoczęciu rozprawy), strona otrzyma zwrot 75% opłaty sądowej.
Zgodnie z nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego art. 1835 § 2 określa, że należności, za przeprowadzone postępowanie mediacyjne, mediator pobiera bezpośrednio od stron. Sąd ustala je i przyznaje mediatorowi tylko wówczas, gdy przynajmniej jedna ze stron skierowanych do mediacji przez sąd była zwolniona od kosztów sądowych w zakresie obejmującym należności mediatora, a pozostałe strony nie wypłaciły mediatorowi tych należności w całości.
Dodatkowe informacje o zwrocie kosztów sądowych w sytuacji kiedy strony zawarły ugodę w postępowaniu mediacyjnym:
jeżeli postępowanie mediacyjne wszczęte przed otwarciem rozprawy zakończy się ugodą, Sąd z urzędu zwraca stronie powodowej 100 % wpisu sądowego.
jeżeli ugoda zakończy mediację rozpoczętą po otwarciu rozprawy zwrot dotyczy 75 % wpisu sądowego. Biorąc pod uwagę fakt, że np. w sprawach o prawa majątkowe stosunkowa opłata sądowa wynosi 5 % wartości przedmiotu sporu, zasada zwrotu wpisu stanowi dla stron postępowania istotną zachętę do poszukiwania porozumienia.

Mediacje prywatne – pozasądowe
Mediacje prywatne dotyczące spraw, w których nie można określić wartości sporu:
opłata mediacyjna (stawka godzinowa) za jedno posiedzenie mediacyjne (max 1,5 godz. zegarowej) wynosi 200 PLN
spotkanie informacyjne (przekraczające 30 minut ) to koszt 100 PLN
* W powyższych kwotach należności nie uwzględniono podatku VAT (23%).
Mediacje prywatne dotyczące spraw, w których można określić wartości sporu:
Wartość przedmiotu sporu Opłata mediacyjna
do 10.000 PLN wg. stawki godzinowej za posiedzenie mediacyjne
od 10.000 PLN do 20.000 PLN 500 PLN za całość postępowania
od 20.000 PLN do 50.000 PLN 1000 PLN za całość postępowania
od 50.000 PLN do 100.000 PLN 1.500 PLN za całość postępowania
od 100.000 PLN do 200.000 PLN. 2.000 PLN za całość postępowania
od 200.000 PLN do 500.000 PLN. 4.000 PLN za całość postępowania
od 500.000 PLN do 1.000.000 PLN. 5.000 PLN za całość postępowania
powyżej 1.000.000 PLN do indywidualnego uzgodnienia z mediatorem, jednak nie mniej niż 6.000 PLN

*W powyższych kwotach należności nie uwzględniono podatku VAT (23%).

W sprawach o szczególnym charakterze stawka wynagrodzenia dla mediatora może być ustalona indywidualnie i powinna być zawarta w umowie o mediację, za zgodą obu stron postępowania.

Wynagrodzenie mediatora przysługuje niezależnie od tego czy finalnie doszło do zawarcia ugody. Wynagrodzenie mediatora co do zasady pokrywa każda ze stron po połowie. Dopuszcza się jednak takie rozwiązanie, w którym jedna ze stron pokrywa koszty mediacji w całości.