Blog

Clara non sunt interpretanda

DOPUSZCZALNOŚĆ ZMIAN PODMIOTOWYCH W SPÓŁCE JAWNEJ

 • 2018-06-13
 • Krzysztof Danielak
 • prawo gospodarcze i handlowe

Spółka jawna stanowi trzecią (po spółce cywilnej i spółce z o.o.) najpopularniejszą formę prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. W 2005 r. na rynku było 23 381 spółek jawnych, a 2013 r. było ich już 34 048. W związku z popularnością prowadzenia działalności w tej formie, ze względu na złożoność przepisów dot. zmian osobowych w spółce uzasadnionym jest ich omówienie.

REJESTR HANDLOWY B.

 • 2017-10-08
 • Małgorzata Repelewicz
 • prawo gospodarcze i handlowe

Funkcje jakie obecnie spełnia Krajowy Rejestr Sądowy to funkcja ewidencyjna, informacyjna, legalizacyjna oraz funkcja gwarancyjna.

KADENCJA A MANDAT W SPÓŁCE Z O.O.

 • 2017-03-14
 • Małgorzata Repelewicz
 • prawo gospodarcze i handlowe

Jako „kadencję” należy rozumieć oznaczony czas wskazany w umowie spółki, na jaki dana osoba zostaje powołana do zarządu, przy czym umowa spółki może nie zawierać w ogóle postanowień odnośnie kadencji lub wskazywać wprost, że członkowie zarządu powoływani są na czas nieoznaczony (zarząd bezkadencyjny).

POZEW SKIEROWANY PRZECIWKO ODDZIAŁOWI SPÓŁKI

 • 2016-10-22
 • Małgorzata Repelewicz
 • postępowanie cywilne

Nie ulega wątpliwości, iż brak zdolności sądowej zarówno powoda, jak i pozwanego skutkuje odrzuceniem pozwu, jeżeli braku tego nie można uzupełnić w sposób wskazany w art. 70 i 71 k.p.c. (art. 199 § 1 pkt 3 oraz § 2 k.p.c.).

ZMIANY W PRAWIE PRACY

 • 2016-04-03
 • Julia Walczak
 • prawo cywilne

W lutym 2016 zaczęła obowiązywać nowelizacja Kodeksu Pracy. Zmiany mają na celu przede wszystkim wzmocnienie pozycji pracownika oraz ustabilizowanie rynku pracy.

ZMIANY W UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

 • 2016-01-20
 • Małgorzata Repelewicz
 • prawo gospodarcze i handlowe

Upadłość konsumencka 2016 roku nie będzie zasadniczo różnić się od tej z roku 2015. Niemniej Nowy Rok przyniesie trzy ważne zmiany, które w sposób istotny zmienią sytuacje niektórych dłużników, a nawet mogą sparaliżować instytucję upadłości konsumenckiej.

CZY PROKURENT MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ W POSTĘPOWANIU REJESTROWYM?

 • 2016-01-04
 • Małgorzata Repelewicz
 • prawo gospodarcze i handlowe

Śledząc różne wypowiedzi oraz zapatrywania można dojść do wniosku, iż dokonywanie wpisów w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nie jest czynnością związaną z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a prokurent może dokonywać wyłącznie czynności sądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Postępowanie pojednawcze

 • 2015-11-29
 • Małgorzata Repelewicz
 • postępowanie pojednawcze

Postępowanie pojednawcze wszczynane wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej uregulowane jest w przepisach art. 184 - 186 Kodeksu postępowania cywilnego.

UCHYLENIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ PO ZAKOŃCZENIU INWESTYCJI

 • 2015-09-07
 • Małgorzata Repelewicz
 • prawo administracyjne

Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę, jak każda decyzja administracyjna, może zostać uchylona w trybie nadzwyczajnych środków zaskarżenia (środków przysługujących od ostatecznych decyzji), tj. dla przykładu, w trybie stwierdzenia nieważności (156 i nast. k.p.a.) lub wznowienia postępowania (art. 145 i nast. k.p.a.).

NOWE UPROSZCZONE PROCEDURY BUDOWLANE

 • 2015-08-10
 • Małgorzata Repelewicz
 • prawo administracyjne

Nowe przepisy obowiązują od 28 czerwca br. Dzięki nim uproszczone zostały procedury związane z przygotowaniem, rozpoczęciem i zakończeniem niektórych inwestycji.

SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE NIE STOJĄ PONAD PRAWEM

 • 2015-06-14
 • Małgorzata Repelewicz

Przedmiotem artykułu jest zbadanie możliwości uzyskania pozwolenia na budowę przez spółdzielnię mieszkaniową, Chodzi o sytuację, kiedy z wnioskiem o pozwolenie na budowę występuje spółdzielnia mieszkaniowa, która zarządza nieruchomością wspólną. Powstaje wówczas pytanie, czy spółdzielnia, która sprawuje zarząd powierzony, może samodzielnie załatwiać formalności budowlane czy też niezbędna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli budynku?

JEDEN PROCENT ROZSĄDKU

 • 2015-06-11
 • Piotr Sędłak
 • prawo administracyjne

Przestrzeganie progów antykoncentracji jest jednym z wymogów umożliwiających prowadzenie apteki.

ODWRÓCONY ŁAŃCUCH DOSTAW JEST POWAŻNYM NARUSZENIEM PRAWA

 • 2015-04-29
 • Piotr Sędłak
 • prawo cywilne

Handel lekami w "odwróconym kierunku" jest nie tylko deliktem administracyjnym, ale również i przestępstwem, którego popełnienie naraża życie i zdrowie pacjentów; jego społeczna szkodliwość jest znaczna. Twierdzić coś innego, to tyle co mówić nieprawdę.

UMOWA O ZASTĘPSTWO INWESTYCYJNE

 • 2015-04-12
 • Małgorzata Repelewicz
 • prawo gospodarcze i handlowe

Umowa o zastępstwo inwestycyjne nie została uregulowana konkretnymi przepisami, strony mają więc dość dużą swobodę przy kształtowaniu jej treści.

NOWA UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

 • 2015-01-27
 • Małgorzata Repelewicz
 • prawo cywilne

Od nowego roku weszła w życie nowela przepisów o upadłości konsumenckiej, która ma otworzyć znacznie większej liczbie osób skorzystanie z takiej możliwości.

APTEKI SIECIOWE JEDNAK PONAD PRAWEM?

 • 2014-10-14
 • Piotr Sędłak
 • prawo administracyjne

Czy pomimo niekrzystnych dla siebie orzeczeń sądów administracyjnych apteki sieciowe mogą nadal prowadzić działalność niezgodną z prawem farmaceutycznym?

UMOWY ZAWIERANE NA ODELGŁOŚĆ

 • 2014-09-08
 • Małgorzata Repelewicz
 • prawo cywilne

Bez względu na to, czy internetowy przedsiębiorca ma siedzibę w Niemczech, Francji czy Dubaju, musi przestrzegać polskiego prawa, jeżeli kieruje ofertę do polskiego konsumenta. Oznacza to, że gdy firma np. wysyła towar do Polski, ceny podaje w złotówkach, a strona jest napisana w języku polskim to przedsiębiorca musi wywiązać się z wielu obowiązków informacyjnych i zapewnić 10-cio dniowy okres na odstąpienie od umowy.

ZAKAZ REKLAMY APTEK A PRAWO UNIJNE

 • 2014-08-10
 • Piotr Sędłak
 • prawo międzynarodowe

Obowiązujący w Polsce od przeszło dwóch lat przepis, zakazujący reklamowania się aptek, wśród wielu prawników wzbudza kontrowersje i polemiki.

ZMIANY W PRAWIE BUDOWLANYM

 • 2014-08-05
 • Małgorzata Repelewicz
 • prawo administracyjne

Najwcześniej w drugiej połowie 2014 roku dojdzie do zmiany ustawy Prawo Budowlane. Projekt noweli prawa budowlanego, dotyczyć będzie głównie budownictwa jednorodzinnego, ma na celu uproszczenie procedury administracyjnej i przyśpieszenie uzyskiwania zgód na użytkowanie. Zmiany - jak zakładają autorzy projektu - mają zmniejszyć obciążenia administracyjne inwestorów budowlanych i przyspieszyć proces uzyskiwania zgody na budowę.